مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:50633 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:292

امام خميني چه آثار و تاليفاتي دارند
آثار زيادي از ايشان چاپ شده است از جمله:1. شرح دعاي عهد8. الخلال في الصلو2. مصباح الهدايه9. مكاسب محرم

في الضرر

3. چهل حديث10. بدايع الدرر في قاعدفي تعليقه علي الكفاي

4. شرح حديث جنود عقل و جهل11. انوار البداي

12. مفاهج الاصول

5. سر الصلو

13. كتاب الطهاره (4 مجلد)

6. آداب الصلو

7. ديوان اشعار14. كتاب البيع (5 مجلد)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.