مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:50641 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:302

با اين كه اسلام آيين علم و دانش است , چرا خواندن پاره اي از كتابها ( كتب ضاله ) را تحريم كرده است ؟
الـبـتـه اسـلام دين علم و دانش است ; و اين دين آسماني , انسانها را به فرا گرفتن علوم و توسعه بخشيدن و همگاني ساختن آن تشويق مي كند . تـكامل و پيشرفت فرد واجتماع را در فرا گرفتن دانش مي داند ; ولي در عين حال , اسلام به يك نكته اساسي توجه كامل دارد و آن نكته اين است كه همان طور كه بايد جامعه را از عوامل خطرهاي مـادي مـانـنـد بيماريهاي واگيردار حفظ كرد , بايد از عوامل انحرافهاي فكري و معنوي نيز حفظ نمود . در تمدن ماشيني امروز , افراد آزاد هستند كه هر نوع عقيده و فكر و انحرافي راتا آنجا كه مخل به نظام مادي اجتماع نيست , بپذيرند ; ولي در اسلام اين طورنيست . اسلام مي خواهد جامعه اي به وجود آورد كه در مسير تكامل معنوي و اخلاقي پيش برود . اين كار ميسر نمي شود جز از اين راه كه با عوامل انحراف فكري و اخلاقي مبارزه كند و نگذارد اين عوامل بر زندگي مردم مسلط شود . بـا تـوجه به اين اصل اساسي , بخوبي معلوم مي شود كه چرا اسلام , خواندن كتب گمراه كننده را كه به عقايد و افكار صحيح و يا به اخلاق سالم لطمه مي زند , ممنوع ساخته است . اگـر خـوانـدن اين نوع كتب و نوشته ها براي همگان آزاد باشد , مردم چه تضميني براي نگهداري افـكار و اخلاق خود از انحراف دارند ؟ هرگز نبايد قدرت تلقين وتبليغ را ناديده گرفت و چه بسا ايـن نـوع نـوشته ها از راه تلقين و تبليغ , مسيرزندگي افراد را بكلي منحرف سازند ; چه بسيارند جواناني كه بر اثر كتب منحرف كننده و رمانهاي عشقي و جنايي رسوا و خطرناك , در پرتگاه فساد و سقوط اخلاقي افتاده اند . به اين علل ياد شده است كه اسلام اجازه نداده كتب گمراه كننده , بطور آزاد دراجتماع نشر شود و مـورد مـطالعه همگان قرار گيرد ; ولي بر همين اساس كه اين دين طرفدار علم و دانش است , خـواندن و مطالعه اين گونه كتابها را بر دانشمنداني كه قدرت دارند حق و باطل را با ميزان عقل تواناي خود از هم بشناسند , حرام نكرده است . دانـشـمـنـدان نـه تنها مي توانند اين گونه كتابها را مورد مطالعه قرار دهند ,بلكه بر دانشمندان اسـلامـي مطالعه آنها واجب و لازم است تا بتوانند منطق مخالفان را كه در اين كتب آمده است به دست آورند و با آن مبارزه كنند و چگونگي منطق وراه و روش تبليغ دشمنان را بشناسند و از راه صحيح و موثر در مبارزه با آن بكوشند . در تـاريخ اسلام مذاكرات زيادي ميان پيشوايان ديني و طرفداران عقايد غير اسلامي واقع شده كه مولفيني از قبيل مولف كتاب احتجاج طبرسي (1) به جمع آوري اين نوع بحث ها پرداخته اند و ايـن خـود نـمـونـه اي از ايـن است كه تحريم كتب ضاله در اسلام به معني كشتن آزادي فكر و مـخـالـفـت با دانش نيست ; و پيشوايان ديني همواره اين گونه عقايد را از راه منطق و بحث آزاد پاسخ گفته اند , نه از راه ايجاد اختناق فكري و عقيده اي .

پاسخ به پرسشهاي مذهبي
مكارم شيرازي - ناصر و جعفر سبحاني زيـر نـويـس :1 - نـگارش احمد بن علي بن ابي طالب , متوفاي حدود سال 550 - اين كتاب بطور مـكـررچـاپ شـده اسـت و روشـنـگـر گـوشـه اي از علوم اهل بيت پيامبر صلي اللّه عليه و آله و سلم مي باشد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.