-لطفاً در مورد تحقير كودكان در سن كودكي و تأثير آن در آينده، توضيح بفرماييد.

(0)
-برادر كوچك من به علت متاثر شدن از دوستان خود در مدرسه و نوع آرايش مويش و نوع لباسش در( پوشيدن لباس تنگ ) فرق كرده است در حاليكه اعضاي ديگر خانواده اينطور نيستند حال چه كنيم تا او را از اين وضعيت نجات دهيم ؟ ( 15 سال دارد )(0)
-آيا خردسالان مي توانند بگويند ما در دوره خردسالي نماز نمي خوانيم و بعد از رسيدن به مرحله تكليف نماز خواهيم خواند؟
(0)
-1 ـ من دانش آموز كلاس سوم هستم يكي ازاحاديث پيامبررابفرماييد كه براي مفيد است ؟(0)
-چگونه مي توانيم مسائل مربوط به دوران نوجواني وجواني قبل از ازدواج رابامسائل بعد از ازدواج تطبيق دهيم ؟(0)
-آيا بر فرزندي كه پدر مادرش مسلمان هستند، تحصيل يقين و استدلال لازم است؟
(0)
-پـيرامون كودكان استثنائي در علوم گوناگوني بحث مي شود و هر دانشمندي از زاويه خاصي به آن مي نگرد و نظر مي دهد . در ايـن پـرسـش , آنـچـه براي ما مطرح است , اين است كه از نظر اسلام ريشه پيدايش اين گونه انسانهاي ناقص چيست ؟ و چگونه با عدل الهي سازگار است ؟(0)
-وضعيت كودكان غير مميز و ديوانگان , و سفيهان در روز قيامت چيست ؟ آيا آنها به بهشت مي روند يا جهنم ؟(0)
-سرنوشت كودكان مسلمان مثل شهيد فهميده و غير مسلمان چگونه است ؟(0)
-نوزادان سقط شده و كودكان متولد از حرام در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-لطفاً در مورد تحقير كودكان در سن كودكي و تأثير آن در آينده، توضيح بفرماييد.

(0)
-برادر كوچك من به علت متاثر شدن از دوستان خود در مدرسه و نوع آرايش مويش و نوع لباسش در( پوشيدن لباس تنگ ) فرق كرده است در حاليكه اعضاي ديگر خانواده اينطور نيستند حال چه كنيم تا او را از اين وضعيت نجات دهيم ؟ ( 15 سال دارد )(0)
-آيا خردسالان مي توانند بگويند ما در دوره خردسالي نماز نمي خوانيم و بعد از رسيدن به مرحله تكليف نماز خواهيم خواند؟
(0)
-1 ـ من دانش آموز كلاس سوم هستم يكي ازاحاديث پيامبررابفرماييد كه براي مفيد است ؟(0)
-چگونه مي توانيم مسائل مربوط به دوران نوجواني وجواني قبل از ازدواج رابامسائل بعد از ازدواج تطبيق دهيم ؟(0)
-آيا بر فرزندي كه پدر مادرش مسلمان هستند، تحصيل يقين و استدلال لازم است؟
(0)
-پـيرامون كودكان استثنائي در علوم گوناگوني بحث مي شود و هر دانشمندي از زاويه خاصي به آن مي نگرد و نظر مي دهد . در ايـن پـرسـش , آنـچـه براي ما مطرح است , اين است كه از نظر اسلام ريشه پيدايش اين گونه انسانهاي ناقص چيست ؟ و چگونه با عدل الهي سازگار است ؟(0)
-وضعيت كودكان غير مميز و ديوانگان , و سفيهان در روز قيامت چيست ؟ آيا آنها به بهشت مي روند يا جهنم ؟(0)
-سرنوشت كودكان مسلمان مثل شهيد فهميده و غير مسلمان چگونه است ؟(0)
-نوزادان سقط شده و كودكان متولد از حرام در آخرت در چه حالي هستند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:50714 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:437

چگونه مي توانيم مسائل مربوط به دوران نوجواني وجواني قبل از ازدواج رابامسائل بعد از ازدواج تطبيق دهيم ؟
بايد توجه داشته باشيم كه دوران قبل از ازدواج بادوران بعد ازآن تفاوتهاي بسيار زيادي دارد . مهمترين تفاوت اين است كه انسان بعداز ازدواج داراي مسئوليتي مي باشد كه قبل از ازدواج آن رانداشته . مسئوليت مهم سرپرستي خانواده ، دردوران قبل از ازدواج فرد فقط به خودش وافكار، عقايد ومسائل شخصي خوددش توجه داردواحساس مسئوليتي نمي كند گرچه كه درهمان دوران هم مسئوليتهايي برعهدةجوانان است مثل احساس مسئوليت درمقابل خانواده (پدرومادر) ، جامعه، دوستان وانتظاراتي هم كه دوستان وپدرومادروجامعه ازاودارندبه مراتب متفاوت است باآنچه كه دردوران بعدازازدواج مي باشد . دردوران تجرّدشايد يك انسان جوان زياد توجه به مسئوليتهايي كه ذكر شد نداشته باشد وازكنار آنها به سادگي بگذرد وخودش رافقط ببيند وبه خودش بينديشد ، اما بعد ازازدواج كه نوع مسئوليت انسان نيز عوض مي شود ديگر نمي تواند به راحتي ازكنار مسئوليت خويش بگذرد وفقط خودش راببيند چون اسم ديگر ازدواج رازندگي مشترك گفته اند ، يعني شركت وهمكاري ، هماهنگي ، اتحاد، نوع دوستي ، ديگران را ديدن وتوجه كردن وهرچه واژه اي كه ارآن معني اشتراك فهميده شود .
واگر كسي مي خواهد درزندگي مشترك موفق شود بايد به اين كلمه اشتراك توجه داشته باشد. لذا برنامه هاي زندگي انسان طبيعتاً بعداز ازدواج تغيير مي كند وديگر نمي تواند برنامه هاي سابق راداشته باشد چون وارد مرحله جديدي اززندگي شده بانوع مسئوليت جديدوبانگرش تازه وانتظارات جديدودرعين حال مسئوليت بسيار سنگين حفظ بنياد خانواده .
لذا اگر كسي بخواهد بعد ازازدواج هم برنامه ها ونگرشهاومسائل دوران جواني ونوجواني خويش راداشته باشدنمي تواند درزندگي موفق باشدوشكست خواهد خورد مثل كسي كه وارد دانشگاه شده باشد ولي هنوز بخواهد درسهاي دوران دبيرستان رابخواند به اوگفته مي شود اكنون مرحلة جديدي راآغاز كردي وهرمرحله اي شرايط ومحيط خاص خودش رادارد وتوبايد بااين شرايط ومحيط آشنا شوي وخودت راوفق دهي .
درست همين مسأله درمورد قبل ازازدواج وبعداز ازدواج هم مطرح مي باشد كه شرائط ومحيط خاص خودش رادارا مي باشد ، البته انسان مي تواند بايك برنامه ريزي دقيق ومنظم بعضي ارمسائب دوران جواني راكه به بنياد خانواده صدمه واردنمي كند رانيز بعداز ازدواج نيز داشته باشد، مثلاً اگردردوران جواني درهرماه يك بار بادوستان خويش به تفريح وگردش ميرفته مي تواند مثلاً اين برنامه را نيز بعد از ازدواج هم داشته باشد. البته چنانچه گفته شد نياز به برنامه ريزي دقيق دارد كه حق خانواده رعايت شود ومسئوليتهاي زندگي مشترك رانيز فراموش نكند.
خلاصه : جهت تطبيق بين اين دومسأله مي توان بااستفاده از برنامه ريزي دقيق وداشتن خط مشي صحيح وشفاف بودن حركات وبرنامه ها، به اين امر دست پيداكرد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.