مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:54477 چهارشنبه 31 شهریور 1395 آمار بازدید:221

پاسخ آیت الله حکیم درباره سلام دادن به بازیگر شطرنج
 سئوال:

فرموديد كه سلام دادن به بازيگر شطرنج حرام است آيا اين شامل بازى كنندگانى هست كه مرجع تقليد آنها بازى با شطرنج بدون برد را جايز مى داند يا نه؟

پاسخ:

 ظاهر اين است دليل حرام بودن سلام به اين شامل نمى شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.