مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:55105 چهارشنبه 15 شهریور 1396 آمار بازدید:333

پاسخ آیت الله سید صادق روحانی در باره قرآن خواند دختر در حضور مربی مرد
سئوال :

آیا دانش آموزان دختر مى توانند در حضور دبیر مرد قرآن بخوانند؟ آیا مکروه است؟

جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ بلى مى توانند قرآن بخوانند و مکروه نیست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.