کد مطلب:55117 سه شنبه 21 شهریور 1396 آمار بازدید:7

پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره حرف زدن در اقامه واذان
 سؤال :

آیا حرف زدن با دیگران در حال اذان و اقامه جایز است؟

جواب:

صحبت کردن در اثناء اذان و اقامه کراهت دارد و بعد از گفتن «قد قامت الصلاة» کراهت شدیده دارد.