-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:593 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

توصيه هاي حضرت علي(ع) خطاب به فرماندهان در هنگام رويارويي با دشمن چيست؟

حق شمشيرها را ادا كنيد!و جاي در غلتيدن دشمن را فراهم سازيد!از عقب نشينيهائي كه مقدمة حمله تازه است و از جَوَلاني كه حمله به پشت سر دارد، ناراحت نشويد!خويشتن را براي زدن محكمترين ضربه (بر پيكر دشمن خونخوار) به هيجان آوريد!صداي خود را در سينهها حبس كنيد، اين كار در بيرون راندن سستي نقش مهمي دارد!سوگند به خدائي كه دانه را شكافت !و انسان را آفريد!دشمنان ما هرگز اسلام را پذيرا نشدهاند، بلكه ظاهراً تسليم شدهاند!و آنها كفر را در سينهها پنهان نمودهاند!و هنگامي كه ياوراني در خط خود پيدا كنند، آنچه پنهان ساختهاند آشكار خواهند كرد!هرگز جنگ را شما آغاز نكنيد تا آنها پيشدستي كنند!چرا كه بحمدالله شما براي حقّانيّت خود حجت داريد، و وا گذاشتن شروع جنگ به آنها دليل ديگري است به سود شما و به زيان آنها (و نشانة ديگري است از حقّانيت شما)!هر گاه به فرمان خدا، دشمن را شكست داديد، فراريان را نكشيد!و از كار افتادگان را ضربه نزنيد!مجرمان جنگي را به قتل نرسانيد!زنان دشمن را با اذيت و آزار به هيجان نياوريد، هر چند به شما و نواميس شما دشنام دهند، و به بزرگان شما بدگوئي كنند! چرا كه تحمّل آنها كم است.حتي در عصر پيامبر به ما دستورداده شده بود كه دست از آزار زنان مشركان برداريم.بلكه در عصر جاهليت اگر مردي به روي زني دست بلند ميكرد و سنگ يا چوبي به او ميزد، همين باعث ننگ هميشگي او و فرزندانش ميشد.
مدريريت و فرماندهي در اسلام


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.