مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:6342 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2276

آيا دست زدن به بدن ميت از روي كفن احتياج به غسل دارد؟
همان طور كه در رساله ها مرقوم است غسل مس ميت به جهت تماس انسان با بدن ميتي كه سرد شده و غسلش نداده اند بر فرد واجب مي شود؛ ولي چنان چه بدن شخص يا اعضا و جوارحش به طور مستقيم با بدن ميت ارتباط و تماس نداشته است غسل مس ميت بر او واجب نمي شود. بنابراين دست زدن با دستكش (يا هر چيز ديگر هر چند نازك) به ميت موجب غسل نمي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.