-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:721 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه فتنهاي موجب شد پيشرفت و توسعة تمدن اسلاميمتوقف شود؟
در اثر تسلط امويان و سياست ضد اسلاميآنها، عدهاي از اعراب، عنصر عربيت را پيش كشيدند و آتش تعصبات قوميو نژادي را بر افروختند، ساير اقوام مسلمان به خصوص برخي از ايرانيان به مبارزه با آنها برخاستند و شعار اين دسته ضد عربي بود.
تعصبات نارواي خلفاي اموي نسبت به غير اعراب به خصوص ايرانيان بسيار گران آمد و آنان را بر آن داشت كه براي رهايي از تحميلات ناروا و اهانتهاي بي شمار، مردانه قيام كنند و اساس اين حكومت جابر را كه ـ هيچ ربطي به اسلام و حكومت اسلاميو خواستههاي پيامبر نداشت ـ از بيخ و بن بركنند. نهضت ايرانيان از همان عهد اموي آغاز شد. و اساس اعتراض آنها اين بود كه چرا خلفا به قانون اسلام عمل نميكنند.
پس از بني اميه، بني عباس روي كار آمدند و در مقابل نژاد پرستي اعراب، به عنصر غير عرب اهميت زيادي دادند و آنها را به رخ اعراب كشيدند. پستهاي حساس مملكت را به آنها دادند اين بار هم صداي اعراب بلند شد.
در نتيجه اسلام را از داخل به خطر انداختند و چنان ضربه مهلك بر اسلام وارد آوردند ك هنوز كه هنوز است، اسلام نتوانسته از زير اين ضربات سنگين كمر راست كند. اين بود كه پيشرفت اسلام به كلي متوقف شد و چرخهاي عظيم جامعه اسلامياز حركت افتاد و ستاره اقبال و عظمت مسلمانان غروب كرد و آن همه برتري و تمدن با شكوه اسلامياز دست رفت.
توسعه و ترقي تمدن اسلاميتا وقتي ميسر بود كه مسلمانان از تعصبات قوميو نژادي اجتناب ميكردند، و روح تساهل و تسامح اسلاميبر آنان حاكم بود، در واقع همين تسامح و بي تعصبي بود كه در قلمرو اسلام بين اقوام و امم گوناگون، تعاون و معاضدتي را كه لازمة پيشرفت تمدن واقعي است، بوجود آورد، و همزيستي مسالمت آميز عناصر نامتجانس را ممكن ساخت. و تمدن اسلامياز وقتي به ركود و انحطاط افتاد كه در آن تعصبات قوميو نژادي پديد آمد. و وحدت و تسامحي را كه در آن بود از ميان برد. بنابراين نژاد پرستي و ناسيوناليستي مهمترين و خطرناكترين عاملي است كه تمدن و شكوه و عظمت ما را به باد داده است.

: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 1

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.