-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:727 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تسامح دتساهل ديني چيست؟ وآيا رواياتي مثل (بعثت بالحنفية السمعة السهله)(1) بيانگر آنست كه مردم وحاكمان ميتوانند در عمل به احكام ديني تسامح وتساهل داشته باشند؟
تسامح وتساهل از نظر لغت به معناي نرمش به خرج دادن, كوتاه آمدن, مطابق ميل طرف مقابل عمل كردن وسهل انگاري داشتن است. تسامح وتساهل از نظر لغت به معناي نرمش به خرج دادن, كوتاه آمدن, مطابق ميل طرف مقابل عمل كردن وسهل انگاري داشتن است. اگر تسامح وتساهل به معناي سهل انگاري در اجراي احكام ديني, يا كوتاه آمدن ومدارا كردن در برابر سست كردن وشكستن حرمت قوانين وارزشهاي اسلامي ـ اعم از اعتقادي ورفتاري ـ باشد, هرگز در دين پذيرفته نيست واسلام سخت با آن به مبارزه برميخيزد. همچنان كه مدارا ونرمخويي در برابر دشمنان اسلام ونظام اسلامي كه در صدد ضربه زدن به نظام وتضعيف عقايد مردم هستند امري است كه دين ونظام ديني هرگز آن را برنميتابد. امّا آنچه از پيامبر اكرم(ص)نقل شده است اشاره به امتنان ورأفت شارع مقدّس بر مسلمانان دارد. به عبارت ديگر, خداوند متعال در مرحله تشريع احكام وقانونگذاري بر مردم آسان گرفته است واحكام اسلامي را به گونه اي وضع نكرده كه بندگان دچار مشكل وسختي هاي غير قابل تحمّلي شوند.
(1) بحارالانوار ج 67 ص 166

پرسشها وپاسخها
استاد محمد تقي مصباح يزدي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.