-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:79 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

چگونه مي توان در زندگي، منطقي رفتار كرد؟
«منطقي» حالتي است در برابر «احساسي» بنابراين منطقي فكر كردن يعني به دور از احساسان و هيجان زدگي انديشيدن و نتيجه صحيح كسب كردن. براي اين ره يافت نكات چندي در بعد مثبت و منفي بايد مراعات گردد. {Tاما در بعد مثبت: T} 1- انسان بايد براي فكر و انديشه قداست قائل شود و بداند كه با تفكر صحيح مي توان به حقيقت نائل گشت؛ 2- از ابتدا در صدد يافتن حقيقت باشد و بنا را بر قضاوت منصفانه بگذارد؛ 3- در حال اعتدال فكر كند يعني در موضوعات مهم و حياتي وقت خاصي براي تفكر در نظر بگيرد و در آن هنگام استراحت كافي نموده باشد و تحت فشارهاي روحي يا جسمي (گرسنگي مفرط، تشنگي، خستگي زياد و خواب آلودگي و درد شديد) نباشد؛ 4- استقلال و بي طرفي خود را حفظ كند و تنها به نفع يك جريان دون ديگري فكر نكند؛ 5- در پيرامون يك موضوع همه جانبه فكر كند و تك بعدي نباشد؛ 6- در موضوعات مهم به طور مكرر بايد به تفكر پرداخت و در شرايط مختلف آن را مورد بررسي قرار داد؛ 7- ترسيم كردن مطلب بر روي كاغذ و به تفكر در ابعاد گوناگون آن پرداختن مفيد و مؤثر خواهد بود؛ 8- در اين راستا مشورت و احترام به ديدگاه ديگران مفيد و لازم است. {Tاما نكات منفي: T} 1- تفكر بايد به دور از احساسات و هيجان زدگي باشد؛ 2- شيفتگي زياد نسبت به موضوعي باعث مي شود كه انسان نتواند زلال و بي طرف درباره آن بينديشد. چه زيبا فرمود اميرمؤمنان(ع) در يكي از خطابه ها كه: {Hمن عشق شيئاً اعشي بصره H}؛{Mوقتي انسان به چيزي عشق ورزيد چشم او را كم نور مي كندM}»، {V(نهج البلاغه، خطبه 108)V}؛ 3- آفت ديگر شتاب زدگي است. فكر بايد توأم با آرامش و متانت باشد تا با ديدي همه جانبه بتواند نتيجه صحيح را به دست آورد؛ 4- لجاج نيز آفت بزرگي است. گاهي انسان در برابر رقيبي قرار گرفته كه مي خواهد از خواسته او سرپيچي كند. در اينجا نيز نمي تواند بي طرف بينديشد و به حقيقت نائل آيد؛ 5- غرور و خودبرتر بيني نيز حجاب خرد و عقل انسان است؛ 6- هواپرستي به طور كلي آفت فكر و خرد انسان است واگر ما در صدد آن هستيم كه منطقي و اصولي بينديشيم و به نتيجه درستي دست يازيم، شرط اول آن است كه خواسته هاي دل و هواپرستي را كنار بگذاريم. اميرمؤمنان(ع) فرمودند: {Hالهوي آفة الالباب H}؛{M هواپرستي آفت عقل ها است M}»، {V(غرر الحكم)V}. در خاتمه اين فصل يادآور مي شود كه «علم منطق» از ارسطو به همين منظور تدوين شد در اين علم اصولي تنظيم گشته است كه بر اساس آن انسان از مغالطه و انحراف در فكر مصونيت يافته و به نتيجه صحيح نايل مي گردد كه جهت اطلاع بيشتر بايد به كتب منطق مراجعه فرماييد و ضمناً كتاب «رشد عقلي»، نوشته: مجيد رشيدپور براي مطالعه پيشنهاد مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.