-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:918 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

1 ـ چراانسان بايستي خلقت (وجود وهستي ) راقدر بدانيم چون با وجودو هستي ( خلقت مسائلي ومشكلا تي حداقل دردنيا وحتي درآخرت بوجود مي آيد )آيا اگر خلق نمي شديم راحت تر نبود ) بااين مسئوليت سنگين ؟
1 ـ انسانها در برخود با سؤال فوق از سه حالت خارج نيستند1ـ انسانهايي كه زندگي خود را در مسير طاعت الهي تنظيم كرده اند و با كسب وابستگيهاي معنوي وايماني همه سختيهاي دنيا در كامشان شيرين است وقابل تحمل .2ـ انسانهايي كه فاقد دلبستگيهاي معنوي مي باشند ولي جريان غالب زندگي آنان رفاه وبرخورداري وكام گرفتن از مواهب ديني است. 3- انسانهايي كه نه فاقد دلبستگيهاي معنوي هستند ونه دراين جهان برخوردارند بلكه درفقر ورنج و هلاكت گذر عمر مي كنند بي گمان سئوال فوق به گونه اي كه توضيح داده شده براي هيچ يك اردسته نخست پديدنمي آيد وهرگروه (بويژه گروه نخست ) از زندگي خود احساس شادماني داشته وخرسند مي باشند وشايد.نخستين اينكه حتي دينداران فرصت عمررا ازفرصت اندوختن زاد وتوشه ومهياشدن براي سعادت بيشتر اخروي مي بينند و دنيامداران هم براي يك لحظه بيشترزندگي كردن شعف نشان مي دهند ، وتنها بن بست يأس آور براي رنجوراني پديدمي آيد كه جز محنت ورنج چيزي نيافتند ، اين گروه اگر بدرستي بيانديشند وغايت جهان ورستاخيزعالم ورجوع الي الله را باور آورند باتقويت ايمان به مبدا ومعاد وكسب دلبستگي معنوي اميد كسب خواهند كرد آنگاه هيچ چيزبرايشان بن بست نخواهد بود واحساس خردسندي اززندگي درپرتو ايمان كسب مي كنند چرا كه سرنجهاي عالم رامقدمه نيل به سعادت ابدي مي يابند و بايددانست كه آفريدگار جهان سنت او بردين تعلق گرفته مسيرسيرآدمي به سوي كمال است و غايات آفرينش ناهموار وسنگلاخ وپرازفراز و فرودمي باشد ودراين ميدان است كه انسان مي تواند فضيلت ها وكمالات راازآن خود كند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.