کد مطلب:2919 شنبه 17 تير 1396 آمار بازدید:209

کتاب: يا لَيْتَ قَومِي يَعْلَمون

03:58

دانلود   8.82 مگابایت
« اَلسَيِّدْ یاسینْ اَلْمَعِيوفَ اْلْبَدْرَانی»، در سوریه، شهرِ «دِیْرُ الزُوْرْ» در خانواده اي شافعی مذهب، دیده به جهان گشود؛ وقتی به سن بلوغ رسید دریافت که نمي توان عقائد را كوركورانه به دست آورد، بلکه ضروری است در این زمینه، هر فردی تحقیق و بررسي نمايد. در همین ايام سوالی ذهن او را مشغول کرد؛ با وجود مذاهب متعدد در اسلام، چرا سعی نمی شود تاریخ و مذاهب فقهی و سیاسی به دقت مورد تحقیق وبررسی قرار بگیرند تا بتوان مذهب صحیح را تشخیص داد؟

رسیدن به حقیقت با تحقیق علمی، «اَلْبَدْرَانی» را بر آن داشت که در مذهب سابق خود، تجدید نظر نموده و به تحقیق و بررسی بپردازد، او در این راه سختي هاي زيادي را تحمل نمود چنانچه می گوید:

با بعضی از بزرگان شهرها دیدار کردم و بین من و آنها گفتگوهایي صورت گرفت، که همین گفتگوها سبب شد من به تحقیق جدید پيرامون مذهب قبلي خود و مقایسه آن با کتابهاي دیگر روی بیاورم؛ بسياري از کسانی که با من گفتگو مي كردند نسبت به قبول حقیقت امتناع کرده و جز سکوت در برابر استدلال های واضح من، کاری پیش نمي گرفتند، من تصمیم گرفته بودم که برای رسیدن به حقیقت نهایی، این راه طاقت فرسا را به سرانجام برسانم. در دوران تحقیق، دریافتم که مصالح سیاسی و فردی نقش مهمی در تحریف حقیقت داشته اند، زیرا هر نظام حاکمی سعی کرده حقیقت را به گونه ی القا کند که موافق مصالح خودش باشد، از این رو همیشه شیعیان به علت ایستادگی در مقابل حاکمان ظالم، مورد اتهام قرار گرفته اند و دائما بر ضد آنها سیاه نمایی شده است...