کد مطلب:293418 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:601

پيشگفتار

جنبش اول كه قلم برگرفت حرف نخستين ز سخن در گرفت

پردة خلوت چو برانداختند جلوت اوّل به سخن ساختند1

سخن از يگانه رشتة اتّصال ما زمينيان با آسمان و آسمانيان است. سخن از درخشان ترين ستارة جمع امامان، زيباترينِ عالميان در اين عصر و زمان، و طاووسِ محفلِ بهشتيان است. سخن از واپسين ابرمرد آسماني و فرجامين ذخيرة الاهي، آن امام يگانه، ميراث دارِ خوني جاودانه و صاحبِ انتقامي قاطعانه است. سخن از عصارة انبيا و خلاصة اوصيا، آن گلعذار خوش منظر، پور زهرا و حيدر، و آن امام غريب و منتظر است. سخن از آذرخش قهر الاهي از آسمان خشم كبريايي، ميراث دار دعوت نبوي، صولت حيدري، عصمت فاطمي، حلم حسني، شجاعت حسيني، عبادت سجادي، علوم باقري، آثار جعفري، اسرار كاظمي، حجّت هاي رضوي، جودِ تقوي، طهارتِ نقوي، هيبت عسكري و صاحبِ غيبت الاهي، مولانا صاحب العصر و الزمان ارواحنافداه است.

سخن از او است كه پروردگار جهانيان از جملة آدميان بر سرسپاري به ولايتش، در پگاه ازل در عالم ذرّ، ميثاقي مستحكم ستانده است: السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه و وكده؛2 سلام بر تو اي ميثاق الاهي كه خدا آن را محكم و مؤكّد ساخته است. سخن از او كه حتّي رحمة للعالمين، از جانب رب العالمين، به عشق ورزي به ساحت قدسيِ او و محبّانش مأمور شده است: يا محمد! أحبيه فإني أحبه و أحب من يحبه؛ اي محمد! او را دوست بدار؛ همانا كه من او و دوستدارانش را دوست مي دارم.

همو كه ياوران و پيروان مخلص او، محبوبان، رفيقان و برادرانِ پيامبر رحمت و عصارة عالم خلقتند: اولئك رفقائي و ذووا ودي و مودتي و أكرم أمتي علي؛3آن ها دوستان و محبوبان من و گرامي ترين مردم نزد منند.

هموكه علي مرتضي (ع) مشتاق ديدار او و پيروان راستين او است: شوقاً إلي رؤيته؛4 آه كه چه مشتاق ديدارش هستم! و يا شوقاً إلي رؤيتهم في حالظهور دولتهم؛5 آه كه چه مشتاق ديدارشان در زمان ظهور دولتشان هستم!

هموكه امام حسين (ع) آرزمند خدمتگزاري او است: لو أدركته لخدمته أيام حياتي؛6 اگر او را درك كنم، تمام ايام عمرم را به او خدمت خواهم كرد.

همو كه امام سجاد (ع)، توفيق ولايت، محبّت، اطاعت و رضايت او را از خداوند مي طلبد و شهادت در پيشگاه او را آرزو مي كند:... و اجعلني من خيار مواليه و شيعته أشدهم له حباً و أطوعهم له طوعاً و أنفذهم لأمره و أسرعهم إلي مرضاته و أقبلهم لقوله و أقومهم بأمره و ارزقني الشهادة بين يديه حتي ألقاك و أنت عني راض؛7 و مرا از بهترين ولايت پذيران و شيعيانِ او قرار ده، و در شمار دوستدارترين و فرمانبردارترين و پذيراترين ايشان واردگردان، و براي كسب رضايتش كوشاترين و در مقابل گفتارش قبول كننده ترين و در برابر فرمانهايش استوارترينِ پيروانش قرارم ده، و شهادت در ركاب حضرتش را روزي ام فرما تا تو را در حالي ملاقات كنم كه از من راضي هستي.

همو كه امام محمد باقر (ع) پدر و مادر خويش را جان فداي او مي خواند: بأبي أنت و امي... ألسابع من بعدي؛8 پدر و مادرم به فداي كسي كه هفتمين امام پس از من است.

همو كه امام صادق (ع) در هجران و فراقش همچون مادري داغديده مي گريد و اين گونه مي سرايد: سيدي! غيبتك نفت رقادي و ضيقت علي مهادي و ابتزت مني راحة فؤادي؛9 اي آقاي من! غيبت تو، آرامش را از من دور كرده، خواب و استراحت را بر من دشوار ساخته و آسايش را از قلب من ربوده است.

همو كه امام موسي كاظم (ع) ياوران مخلصش را مي ستايد و ايشان را از خاندان عصمت و طهارت (ع) معرّفي مي فرمايد: أولئك منا و نحن منهم... فطوبي لهم ثم طوبي لهم و هم والله معنا في درجاتنا يوم القيامة؛10اينان از مايند و ما از آنانيم...؛ پس خوشا به حال ايشان و باز خوشا به حال ايشان! و به خدا سوگند كه ايشان روز قيامت با ما هم درجه و هم رتبه اند!

همو كه امام رضا (ع) او را ميراث دارِ نورانيت عالم قدس معرّفي مي فرمايد: بأبي و امي... عليه جمرة النور يتوقد من شعاع ضياء القدس؛11 پدر و مادرم به فداي كسي كه ... پاره اي از نور، از شعاع نورانيت عالم قدس، برچهره دارد!

همو كه پدر بزرگوارش امام حسن عسكري (ع) او را شبيه ترين مردم به رسول الله (ص) معرّفي فرموده است:... . أشبه الناس برسول الله خلقاً و خلقاً؛12او، شبيه ترين مردم به رسول خدا (ص)، از نظر آفرينش و خلق و خوي است. و همو كه خويشتن را چنين معرّفي مي فرمايد: إني أمان لأهل الأرض... بي يدفع الله عزوجل البلاء عن أهلي و شيعتي...؛13 همانا كه من براي اهل زمين، امن و امانم، امن و امانم. به وسيلة من، خداوند عزّوجل بلا را از اهلم و شيعيانم دور مي كند.

... و اكنون اين نوشتار، تكاپويي براي نزديكي به ساحت قدسي آن يگانة دوران ارجمندترين سرماية حق پويان و خداجويان، چشمة جوشان انرژي مجاهدان، ساقيِ مهربانِ عارفان و ولاييان، كشتي نجاتِ طوفان زدگان و غرقه گشتگان، نور هدايتِ هدايت يافتگان، سر پرست و گشايش بخشِ امور مؤمنان... و در مجموع، رهيافتي به مقام محبّت، معرفت و ولايت مولانا صاحب العصر والزمان ارواحنا فداه است.

اين گفتار، نتيجة كاوش در مجموعة سخنراني هاي حضرت استاد محمدتقي مصباح يزدي حفظه الله است كه در موضوع مهدويت، به طور پراكنده در طول ساليان گذشته، ايراد شده و اكنون در قالب 14موضوع اصلي توسط حجة الاسلام آقاي حيدري سامان يافته است. بناي تدوين اين گفتارها، حفظ چارچوب اساسي و سير منطقي هر سخنراني بوده و تا حدّامكان، از افزوده ها و توضيحات در متن گفتار پرهيز شده و هر جا نيازي به توضيح، تحقيق يا مستند سازي بوده، در پاورقي ذكر شده است.

اميد آن كه اين تلاش ناچيز در ساحتِ قدسيِ آن امام رحمت، فرجامين ساقيِ بزم محبّت، ميراث دار ميخانة معرفت، و چشانندة شراب ناب ولايت مقبول افتد و دعاي سحرگاهيِ حضرتش را بدرقة راه ما و تمام خوانندگانِ ارجمند گرداند و ساغري از صهباي ناب محبّت، معرفت و ولايتش را سرماية سعادت دنيا و آخرتمان قرار دهد:

الا يا ايها الساقي ز مِي پر ساز جامم را كه از جانم فرو ريزد هواي ننگ و نامم را

از آن مي ريز در جامم كه جانم را فدا سازد برون سازد ز هستي هستة نيرنگ و دامم را

از آن مي ده كه جانم را ز قيد خود رها سازد به خود گيرد زمامم را، فرو ريزد مقامم را

... تو اي پيك سبك باران درياي عدم از من به دريادار آن وادي رسان مدح و سلامم را

به ساغر ختم كردم اين عدم اندر عدم نامه به پير صومعه برگو ببين حسن ختامم را14

مركز انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (رحمه الله)

پي نوشت

1.نظامي گنجوي، مخزن الاسرار، ص 38.

2.شيخ عباس قمي، كليات مفاتيح الجنان، زيارت حضرت صاحب الامر (ع) (زيارت آل ياسين).

3.محمد تقي مجلسي، بحارالانوار، ج36، ص323.

4.نعماني، الغيبه، ص244.

5.كليني، اصول كافي، ج2، ص130؛ موسوعة احاديث اميرالمؤمنين (ع)، ج1، ص 209.

6.كليني، موسوعة كلمات الامام الحسين (ع)، ص 660.

7.سيد بن طاووس، مصباح المتهجد، ص 697.

8.نعماني، الغيبه، ص 88.

9.شيخ صدوق، كمال الدّين و تمام النعمه، ص 353.

10.شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، ص 361.

11. همان، ص 371؛ نعماني، الغيبه، ص 120.

12.همان، ص 408.

13. جواد قيومي اصفهاني، صحيفة المهدي (ع)، ص 340.

14.حضرت امام خميني اعلي الله مقامه.