کد مطلب:293427 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:573

منظومة ولايت 4

مهر بيكران امام زمان (عج) به شيعيان

شرط وفا در برابر محبت امام زمان (عج)

جواني، بهترين دوران عشق ورزي به امام زمان (عج)

شرط رسيدن به ولايت خاصّ امام زمان (عج)

بهره جويي از شادابي جوانبي

عهد و پيمان خاص با امام زمان (عج)

توجّه قلبي خالصانه به امام زمان (عج)

وظيفة جوانان در برابر فتنه هاي آخرالزمانمهر بيكران امام زمان (عج) به شيعيان

همة ما بحمدالله اين معرفت را داريم كه وجود مقدس ولي عصر (عج) ساية رحمت خدا بر بندگان است و هر چه داريم، به طفيل وجود آن بزرگوار است. اگر محبت مهربان ترين مادرهاي دنيا، حتي محبت مادرهايي را كه هستي خودشان را براي بچه هايشان فدا كرده اند، يك جا جمع كنند، به اندازة محبت امام زمان (عج) به دوستان و پيروانش نخواهد؛ چرا كه محبت او پرتوي از محبت بي نهايت خدا به آفريدگان است. خودش فرمود كه اگر دعا كنيد، براي دعايتان آمين مي گويم و چنان چه دعا نكنيد، من برايتان دعا مي كنم. براي لغزش هايتان استغفار مي كنم و حتي بوي شما را دوست دارم.شرط وفا در برابر محبت امام زمان (عج)

چنين دوستي و محبت والايي، در مقابل، محبت مي طلبد. چه خوش بي مهرباني هر دو سربي. ما هر چه داريم، به واسطة فيض و لطف و محبت اهل بيت (هم) است؛ اما ايشان در برابر محبت بيكرانشان چيزي از ما نمي خواهند؛ چرا كه محبت ايشان خدا گونه است؛ ولي شرط محبت اين است كه ما نيز شرط وفا را نگه داريم. هر قدر ما در برابر عنايت هاي مولايمان سپاسگزارتر و قدردان تر باشيم، از محبت هاي ويژة حضرت بيش تر استفاده خواهيم كرد و اگر خداي ناكرده، محبت هاي الاهي مولايمان را ناسپاسي و فراموش كنيم، برخلاف مقتضاي محبت و وفاداري عمل كرده و در نتيجه، خودمان را محروم ساخته ايم.جواني، بهترين دوران عشق ورزي به امام زمان (عج)

از بهترين اوقات عمر كه انسان طعم محبت را به خوبي مي چشد، دوران جواني است. آدمي در دوران كودكي و خردسالي، محبت را با نوعي ادراك ناآگاهانه درك مي كند. كودك، محبت مادر، پدر و نزديكان خود ار مي فهمد؛ ولي لذت آن را آگاهانه درك نمي كند و در نتيجه، قدرش را نمي داند؛ اما از آغاز دوران بلوغ به بعد، مزة محبت را خيلي خوب مي چشد.

اين ويژگي، مخصوص دوران جواني است و بعد، شيريني محبت در اين سطح باقي نمي ماند؛ به اين جهت به شما عزيزاني كه در اين دوران طلايي و پربها زندگي مي كنيد، يادآوري مي كنم كه قدر اين دوران را بدانيد و از محبتي كه در دل هايتان موج مي زند، به نيكوترين شكل استفاده كنيد. بدانيد كه چه كسي را بايد دوست بداريد و به چه كسي بايد دل بدهيد. كسي شايستة دلدادگي است كه هيچ چشم داشتي از ما نداشته باشد؛ هيچ گاه ما را از ياد نبرد، و به هر مقدار ما لياقت و ظرفيت محبت او را داشته باشيم، او مضايقه نكند. آدمي وقتي كسي را دوست مي دارد، دلش مي خواهد محبوبش نيز به ياد او باشد. اگر شخصي بداند كه رفيقش در عين دوري ظاهري، دلش همواره متوجه او است، به وفاداري چنين رفيقي افتخار خواهد كرد. حال اگر بدانيم محبوبي داريم كه هيچ وقت فراموشمان نمي كند و به محض اين كه به او توجه قلبي بيابيم، پاسخمان مي گويد، بهترين يار و رفيق خويش را يافته ايم. او همان امام رؤوفي است كه اگر در دلت هم صدايش كني و بگويي: السلام عليك يا اباصالح، پاسخت را مي دهد. با اين اوصاف، آيا كسي بهتر از او پيدا مي شود تا آدمي دوستي اش را به او هديه بدهد؟ هر چه خوبي وجود دارد، در وجود مقدس حضرت جمع است؛ هر صفت و خصلت دوست داشتني را كه فرض كنيد، بهترينش را داراست؛ پس قدر اين دل هاي پاكتان را بدانيد و بكوشيد دل هايتان را به او بدهيد كه او شايستة دلدادگي است. هر چه مي توانيد به ياد او باشيد تا او بيش تر به ياد شما باشد.شرط رسيدن به ولايت خاصّ امام زمان (عج)

رابط بين ما با محبوب هاي حقيقي فقط گزارة ادبي و شاعرانه نيست؛ بلكه حقيقت ثابت است. آدمي آن گاه كه كسي را دوست مي دارد، دلش مي خواهد محبوبش نيز به ياد او بادش. اين فقط آرماني شاعرانه نيست. قرآن مي فرمايد:

فَاذكُرُونيِ أذكُركُم؛1 به ياد من باشيد تا به يادتان باشم.

گاهي يك شعر حكيمانه آن قدر زيبا است كه هيچ چيز ديگري جاي آن را نمي گيرد: إن من الشعر لحكمة؛ همانا بعضي از اشعار، دربردارند؛ حكمتي عميق است. حافظ (ره) در بيتي مي گويد:

گرت هواست كه معشوق نگسلد پيوند نگاه دار سر رشته تا نگه دارد

يكي از اصحاب امامان (هم) خدمت امامش مشرف شد و گفت: آقا! مي خواهم بدانم موقعيت من نزد شما چگونه است؟ فرمود: ببين موقعيت و منزلت ما نزد تو چه اندازه است. به همان اندازه اي كه تو به ما اهميت مي دهي، ما هم به تو اهميت مي دهيم. به همان اندازه كه تو به ياد ما باشي، ما هم به ياد تو هستيم. اين رابطه اي واقعي است. نمي شود آدمي به ياد خدا نباشد؛ اما توقع داشته باشد كه خدا مثل اولياي خاص خودش به او توجه كند. رابطه اي طرفيني است. سر رشته را كه تكان مي دهد، آن طرف هم تكان مي خورد. اگر مي خواهي ارتباط محفوظ باشد، كليد ارتباط دست تو است. دكمة توجه را فشار بده تا بي درنگ ارتباط برقرار شود. راه دوري در پيش نيست؛ بلكه توجهي خالصانه كافي است.بهره جويي از شادابي جواني

دوران جواني، بهترين وقتي است كه انسان مي تواند معاني و مفاهيم عاشقانه را درك كند؛ نه زودتر از دوران جواني مي تواند اين مفاهيم را درك كند، نه در وقت پيري؛ چرا كه در اين دو دوران، قدرت درك اين معاني والا در آدمي وجود ندارد. تا جوان هستيد، بكوشيد عشق خدا و اولياي او را در دل هايتان زنده كنيد. اگر درخت عشق را در جواني در دل هايتان بارور كرديد، تا پايان عمر، بلكه تا ابد، سرمايه اي تمام نشدني خواهيد داشت؛2 سرمايه اي عظيم كه همه جا گره گشا خواهد بود؛ هم براي رفع مشكلات و دور شدن از فتنه ها و بلاهاي دنيايي، و هم براي توفيق هاي معنوي و آخرتي مفيد است.

آدمي سراپا نياز است؛ اما همة نيازهاي او با اين وسيله، يعني با عشق محبت اهل بيت (هم) برطرف مي شود. شما جوانان مي توانيد در ساية عشق ورزي به خدا و اولياي خدا به مقامي برسيد كه خداوند متعالي و همچنين اوليائش، با اذن و ارادة خدا، شما را در دست خودشان بچرخانند. چه خوب است كه مولا و محبوب ما، سررشتة امور ما را در دست بگيرد و آن گونه كه دلش مي خواهد، تدبير فرمايد. اگر شما اختيارتان را به دست او بدهيد، او اين كار را خواهد كرد و ولايت خاصّ شما را به عهده خواهد گرفت.

چنين سخناني را كم تر به زبان مي آوريم: بلبل از فيض گل آموخت سخن. دل هاي پاك شما را كه ديدم، به ياد اين حرف ها افتادم. شما جوان هاي عزيز با دل هاي پاكتان شايستة اين حرف هاييد. مواظب باشيد دلي را كه اين قدر ارزش دارد، به رايگان از دست ندهيد. دل هايتان را به كساني كه ارزش محبت ندارند، نسپاريد. اين دل پاك را به كسي بدهيد كه دلدار واقعي باشد و قدر دلتان را بداند؛ دلداري كه هيچ طمعي در شما نداشته باشد، و در همه جا نيز يار شما باشد؛ رفيق شفيقي كه هرگاه صدايش بزنيد، پاسخ دهد و هركاري از دستش برآيد، براي سعادت شما انجام دهد؛ ياوري در اوج وفاداري كه همة خوبي ها را يكجا داشته باشد. آري، از بزرگ ترين نعمت هاي خدا اين است كه چنين كساني را به ما معرفي كرده است.عهد و پيمان خاصل با امام زمان (عج)

امروز، قافله سالار عالم انسانيت و عالم هستي، امام غايبي است كه همة فضيلت ها و خوبي ها را يكجا دارد؛ ولي متأسفانه دست ما از دامن او كوتاه است:

امروز اميرِ در ميخانه تويي تو فريادرس نالة مستانه تويي تو

مرغِ دلِ ما را كه به كس رام نگردد آرام تويي، دام تويي، دانه تويي تو3

با همة اين احوال، برقراري ارتباط با حضرت، هيچ گاه ممنوع نيست. او را نمي بينيم؛ ولي او ما را مي بيند. مي توانيم با او ارتباط برقرار كنيم؛ به ويژه در روزهاي جمعه كه تعلّق خاصّي به آن عزيز دارد. جا دارد كه دل هاي خودمان را متوجه قلب مقدّس آقا امام زمان (عج) كنيمو با آن حضرت پيمان ببنديم كه هر آن چه در توان داريم، و راه رضاي خدا و رضاي حضرتش كه چيزي جز رضاي خدا نيست، صرف كنيم. و مطمئن باشيم كه آن بزرگوار هم از هيچ كمكي به ما دريغ نخواهد كرد.

بكوشيم صبح ها دعاي شريف عهد را بخوانيم؛ چرا كه دعاي عهد تجديد پيمان با محبوب است.4 دعاي اللهمّ كن لّوليّك را دست كم روزي يك بار بخوانيم؛ به ويژه روزهاي جمعه اگر ميسّر باشد، دعاي ندبه و نماز امام زمان (عج) را كه به طور معمول در مسجد جمكران خوانده مي شود، بخوانيم.توجّه قلبي خالصانه به ساحت مقدّس امام زمان (عج)

آن چه هميشه و همه جا امكان دارد، توجّه قلبي به ساحت مقدّس مولايمان است. اين را تمرين كنيد و مطمئن باشيد كه همة خوبي ها را براي شما به ارمغان مي آورد و حفظ مي كند.

اكنون داستاني را كه يكي از دوستان براي من نقل كرده است، براي شما نقل مي كنم: يكي از عالماني كه هم اكنون در قم زندگي مي كند، مي فرمود: «در سفري كه اوايل انقلاب به مكّه مشرف شده بودم، در مسجدالحرام، يكي از استادهاي دانشگاه مصر نزد من آمد و وقتي دانست كه ايراني هستم، با من انس گرفت و گفت: من به سخنراني هاي امام خميني (ره) علاقه دارم و هرگاه توجمة عربي اش به دستم برسد، آن را مطالعه مي كنم؛ آن گاه خلاصه اي از سخنراني هاي امام را به زبان عربي برايم گفت. او مي گفت: گمان مي كردم پس از پيامبر اكرم (ص) در عالم اسلام، شخصيتي مثل امام نيامده است؛ اما در كلام امام، گاهي به اين جمله برمي خورم كه از كسي ياد مي كند و مي گويد:«روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء» «روحي لتراب مقدمه الفداء؛ جان من فداي خاك پاي او». تعجب مي كردم كه اين شخص كيست كه امام جان خود را فداي خاك پاي او مي داند؛ از اين رو رفتم و در كتابهاي خودمان تحقيق كردم تا بدانم اين كيست كه در عالم اسلام پس از پيغمبر (ص) اين قدر اهميت و منزلت دارد و الان هم در روي زمين داراي حيات است. سرانجام در منابع خود رواياتي را دربارة حضرت مهدي (عج) يافتيم. و از آن جا فهميدم كه وجود مقدس حضرت مهدي چقدر عزيز است كه امام مي گويد: جان من و جان تمام عالميان فداي خاك پاي او، و همين، وسيله شد تا مستبصر شوم و مذهب تشيع را اختيار كنم.

يك ابراز ارادت خالصانة امام و كلامي كه از ته دل برخاست، باعث شد تا آن طرف دنيا در كشوري عربي، يك نفر برود تحقيق كند و شيعه شود و به امام زمان (عج) ارادت يابد. اميدواريم كه اين سرماية عظيم و اين معرفت و محبت به وجود مقدس ولي عصر (عج) را قدر بدانيم. به اندازة همّتمان اين نعمت را شكر گوييم و به اين محبوب والا مقام وفادار باشيم تا جايي كه ان شاء الله محبت و ولايت خاصّ حضرتش شامل حال همة ما شود.وظيفة جوانان در برابر فتنه هاي آخرالزّمان

اساس فرهنگ بر دو ركن ركين مبتني است: يك سلسله باورها و يك سلسله ارزش ها. فرهنگ هاي غيراسلامي، بيش تر از هر چيز تابع آداب، رسوم، سليقه ها و قرار دادها هستند و پاية استواري ندارند؛ اما فرهنگ اسلامي بر دوپاية محكم و استوار بنا شده است: يكي باورها و ديگر ارزش ها.

باورها همان عقايد انسان به هستي است: مبدأ كلّ هستي كجا است؟ جهان هستي براي چه پديد آمده است؟ جايگاه آدمي در چارچوب نظام هستي چيست؟ در مجموع مي توان گفت: باورها، مجموعة عقايدي است كه به توحيد، نبوّت و معاد برمي گردد؛ براي مثال اين اعتقاد كه خدايي وجود دارد و گرداننده و تدبير كنندة جهان است؛ نيازهاي ما را فقط او مي تواند برطرف كند و كمال و سعادت ما در اين است كه فقط در جهت رضايت او حركت كنيم. اين ها همان باورهايي است كه يك ركن اساسيِ فرهنگ اسلامي را تشكيل مي دهد.

ركن دوم فرهنگ اسلامي، ارزش هايي است كه از اين باورها برمي خيزد. ارزش ها مجموعة اموري است كه آدمي بايد رعايت كند تا به هدف و سعادت نهايي اش برسد.

حال ما بايد اين دو ركنِ اصيل را در خودمان و ديگران تقويت كنيم. سعي دشمنان اسلام نيز بر اين است كه اين دو ركنِ اساسي را از جوانان ما بگيرند. از يك طرف مي خواهند با ايجاد و ترويج شك و شبهه، ايمان و باور جوانان را تضعيف كنند تا جايي كه شك گرايي ميان نسل جوان ما به فرهنگ و افتخار تبديل شود و از طرف ديگر مي خواهند با ترويج ضدّ ارزش ها، به تدريج ارزش هاي اسلامي را در جامعه و به ويژه ميان نسل جوان محو و نابود كنند.

وقتي باورها و ايمان ها ضعيف شد، ديگر يقيني به حيات پس از مرگ، قرب الاهي و سعادت و پاداش آخرتي نخواهد بود. آن وقت نوجوان سيزده ساله هرگز خود را فداي اسلام نخواهد كرد. او وقتي خود را زير تانك مي اندازد كه اعتقاد داشته باشد هنگام شهادت، سرش بر دامن امام حسين (ع) قرار مي گيرد؛ اما اگر چنين اعتقادي نباشد، خواهد گفت براي چه جانم را فدا كنم؟!

چه چيزي سببِ پيروزيِ انقلاب شد؟ سرّ آن همه ايثار و فداكاري كه انقلاب را در همة عرصه ها به پيروزي رساند، در ايمان و باورهاي دينيِ نهفته بود. وقتي باورها ضعيف و سست شود، آن ايثارها و پيروزي ها نخواهد بود و جز ننگِ ذلّت و تسليم در برابر دشمن، چيزي براي ما نخواهد ماند. اصلي ترين تلاش دشمن، در كنار تضعيف باورها، كمرنگ كردن ارزش ها و ترويجِ انواع فسادها است. مي خواهند همان منجلاب فسادي را كه جوانان امريكايي و اروپايي در آن غوطه ور شده اند، براي جوانان ما صادر كنند. اين روزها در رسانه هاي گروهي، به طور دائم آمار و اخبارِ عجيبي از فساد و جنايتِ جوانان و نوجوانان غربي را شاهديم. شصت در صد تمام جناياتي كه در امريكا واقع مي شود، به دست نوجوانان است. چندي پيش شنيديد كه پسر بچة شش ساله در اعتراض به همكلاسي اش كه چرا آب دهانت را روي ميزِ من ريختي، اسلحه كشيده و او را كشته است. آمارِ قتل ها، خودكشي ها، آتش زدن ها، فروپاشي خانواده ها، همجنس بازي ها، كودك آزاري ها و اقسام جنايت هاي ديگر در امريكا و اروپا شايد براي شما باوركردني نباشد.

آمار ازدواج رسمي در غرب خيلي كم است. ضمن آن كه خيلي از همين ازدواج هاي رسمي نيز اسمي است. براي مثال زن و مردي تنها براي اين كه از شهرداري كمك بگيرند، به طور رسمي ازدواج مي كنند؛ در حالي كه ماه به ماه يك ديگر را نمي بينند. مرد با دوست خودش و زن نيز با دوست خودش زندگي مي كند. حال ببينيد بچه اي كه در چنين خانوادة نابساماني متولد مي شود، چه عاطفه و محبتي از پدر و مادر خود خواهد ديد و به چه رشد اخلاقي و معنوي مي تواند برسد. اصلاً معلوم نيست كه پدرِ واقعي اين بچه كيست.

اين وضعيت اسفناك، دستاورد تمدن غربي است كه مي خواهند با برنامه ها و فيلم هاي فاسد، ما را نيز به چنين وضعي بكشانند؛ فيلم هاي مستهجني كه حتي خودِ كشورهاي غربي نيز آن را كنترل مي كنند.

كانادا و آمريكا چنان به هم متّصلند كه برخي از شهرهايشان از شهرهاي ديگري قابل تشخيص نيست. حتي برخي از رودخانه ها بين اين دو كشور مشترك است و اساساً قسمت عمدة جنوب كانادا كه شهرهاي پرجمعيتي دارد، به امريكا متّصل و همة امورشان به هم مرتبط است تا جايي كه معروف شده است كانادا، حيات خلوت امريكا است. حال چنين كشوري كه ارتباطش با امريكا اين قدر تنگاتنگ است، فيلم هاي امريكايي را كنترل مي كند و به بسياري از اين فيلم ها اجازة پخش نمي دهد. اين در حالي است كه سه كشور امريكاييِ كانادا، مكزيك و امريكا با يكديگر قرارداد تجارت آزاد (قرارداد نفتا) دارند كه اخيراً مي خواهند اسرائيل را نيز از اين طرف دنيا به اين قرارداد ملحق كنند.

با وجود اين قرارداد، كانادايي كه خود به جهنمي از فساد و تباهي تبديل شده است، به امريكا اعتراض دارد كه چرا اين فيلم هاي فسادانگيز را وارد كشور ما مي كنيد. در عين حال، خيلي از فيلم هايي را كه كانادايي ها اجازة پخش آن را در كشورشان نمي دهند، به طور قاچاق يا رسمي در كشور ما پخش مي شود كه برخي از آن ها مجوّز وزارت ارشاد را نيز دارا هستند.

در چنين دوران پرمخاطره اي وظيفة ما بسيار سنگين است. اولاً بايد بكوشيم باورهاي خود را تقويت، و ثانياً ارزش هاي اسلامي را در زندگي خود با جدّيت تمام اجرا كنيم. تساهل و تسامح در دين هرگز روا نيست. در تقويت پايه هاي اعتقادي و دفاع از عقايدمان جدّي باشيم. اگر در يك اعتقاد ديني شكّ و شبهه اي برايمان پيدا شد، آن را دنبال كنيم تا رفع شود. و در مقابل شبهه افكنان نيز با غيرت و جدّيت تمام بايستيم و در برابر ارزش هاي اسلامي حساس باشيم و نعمت هاي بزرگي را كه به بهاي خون صدها هزار شهيد به دست آمده است، به رايگان از دست ندهيم.

1.بقره (2)، 152.

2.سعدي (ره) دربارة عشق مقدس و گرانسنگ چنين مي سرايد:

سعدي اگر عاشقي كني و جواني عشق محمد (ص) بس است و آل محمد (ص)

3. شعر از آيت الله نوغاني (ره)، اختران ادب، ج1، ص 120

4.امام صادق (ع) دربارة شرافت و عظمت دعاي عهد مي فرمايد: «هر كس تا چهل صبح اين دعا را بخواند، از ياوران قائم (ع) خواهد شد و اگر پيش از ظهور حضرت بميرد، خداوند متعالي او را زنده مي كند تا در خدمت حضرت جهاد كند. خداوند به شمارة هر كلمه از اين دعا، هزار حسنه برايش بنويسد و هزار سيئه را از وي محو گرداند». (علامه مجلسي، بحارالانوار، ج86، ص 61غ شيخ عباس قمي، كليات مفاتيح الجنان، دعاي عهد)