کد مطلب:36404 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:296

قدرت در خدمت عدالتقدرت را بايد در خدمت بشريت به كار گرفت... يعني در راه عدالت و آزادي.

اما كساني كه قدرت را در جهت استعمار و به بند كشيدن ملتها به كار مي برند، ديري نمي گذرد كه خود مغلوب آن مي گردند...

قدرت هاي استعماري به تجربه دريافتند كه تمام اسلحه اي كه بر ضد اراده ي ملتهاي استعمارزده به كار انداختند، پس از چندي عليه منافع خودشان به كار افتاد...

زيرا چنانكه امام علي (ع) مي فرمايد:

من سل سيف البغي قتل به.

«هر آنكه شمشير بيداد و ستمگري بركشد، بدان كشته شود.»[1].

در دنيا امر چنين است.

و اما در آخرت نيز به گفته ي امام:

«بئس الزاد الي المعاد، العدوان علي العباد.»

«بدترين توشه ي راه آخرت، دشمني با بندگان خداست.»[2].

[صفحه 14]


صفحه 14.
    1. مستدرك نهج البلاغه، ص 18.
    2. همان، ص 20.