کد مطلب:36405 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:274

دين: ايمان و جهادشريعت آسماني چيست؟

در سخني كوتاه: ايمان به خدا به عنوان معبودي يگانه، ايمان به پيامبر به عنوان صاحب رسالت و آورنده ي راه و رسم زندگي، و جهاد در راه اين ايمان...

به عبارت ديگر، دين يعني: عقيده و جهاد در راه آن.

امام علي (ع) پيام خود را در اين سخن خلاصه كرده است:

«ندعوكم الي الله و رسوله، و الي جهاد عدوه، و الشده في امره، و ابتغاء رضوانه، و اداء فرائضه، و توفير الفي لاهله.»

«ما شما را دعوت مي كنيم كه: به خدا و فرستاده اش روي آوريد، با دشمن او جهاد كنيد، در پيشبرد امر او سختكوش باشيد، خوشنودي او را بجوييد، فرايض او را به جاي آوريد و بيت المال را به اهل آن بسپاريد.»[1].

[صفحه 15]


صفحه 15.
    1. همان، ص 28.