کد مطلب:36409 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:277

احساس مسئوليتبرترين مردم در نزد خدا چه كسي است؟

از نظر اسلام برترين مردم كسي است كه در برابر نبرد حق و باطل احساس مسئوليت كند، انسان با فضيلت كسي است كه جانب حق را بگيرد، هر چند كه حق به زيان او باشد و باطل به نفع او. و آماده ي جنگ با كساني باشد كه از طاعت خداوند خارج شده اند و از پيامدهاي ناگوار رزم خود انديشه به دل راه ندهد.

امام علي (ع) مي فرمايد:

ان افضل الناس عند الله من كان العمل بالحق احب اليه و ان نقصه و كرثه من البال و ان جر اليه فائده و زاده، فاين يتاه بكم، و من اين اتيتم؟! استعدوا للمسير الي قوم حياري عن الحق لا يبصرونه،...

«برترين مردم نزد خداي كسي است كه عمل كردن به حق را از باطل بيشتر دوست بدارد، اگر چه حق پويي او را زيانمند باشد و باطل جويي به او سود برساند.

اما سرگرداني شما از كجاست؟

و بااين ميزان شما در كدامين موضع جبهه ايد؟

اي مردم! آماده ي پيكار با كساني باشيد كه حق را گم كرده اند و آن را در نمي يابند،با كساني بستيزيد كه به ستمگري وادار شده اند و از آن راه باز نمي گردند، از كتاب خدا روي برتافته اند و بر گمراهي

[صفحه 23]

خود پافشاري مي كنند... (اگر براي جنگ با اين دشمنان برنخيزيد) دستاويزي استوار نيستيد كه بتوان بدان چنگ انداخت و عزت و بزرگي را چندان ياور نيستيد كه بتوان بدان پناه جست... شما براي آتش جنگ چه خس و خاشاك زود سوزي هستيد!

واي بر شما!

هم روزي كه شما را ندا در دادم و هم آن روز كه درباره ي دشمنان با شما راز گفتم از شما رنج و سختي ديدم. نه آن روز كه شما را به نبرد فراخواندم آزاده و راست كردار بوديد، نه هنگام راز گفتن برادراني رازدار.»[1].


صفحه 23.
    1. نهج البلاغه، خطبه ي 125.