کد مطلب:36411 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:272

جهاد... جهاد... جهاد...خداوند از ما شكرگزاري مي طلبد، و خلافت خود را بر زمين به ما مي سپارد. فرصت ما محدود است پس بايد به جهاد برخاست...

جهاد... جهاد. تا بدين وسيله شكرگزاري خداوند را به جاي آوريم و شايستگي خود را براي كسب خلافت او و نيل به بهشت او نشان دهيم.

امام علي (ع) مي گويد:

و الله مستاديكم شكره، و مورثكم امره، و ممهلكم في مضمار ممدود لتتنازعوا سبقه، فشدوا عقد المازر، و اطووا فضول الخواصر، لا نجتمع عزيمه و وليمه، ما انقض النوم لعزائم اليوم، و امخي الظلم لتذاكير الهمم.

«خداوند به پاس نعمتهايش از شما شكرگزاري مي خواهد و خلافت خود را به شما وامي گذارد. و درميدان زندگي به شما فرصت مي دهد تا با يكديگر رقابت كنيد (جايزه ي اين مسابقه، همانا بهشت است). پس كمر همت بربنديد، و جامه هاي دست و پا گير را از تن در كنيد (شما را از حركت باز ندارد) و بدانيد كه سخت كوشي با خوشگذراني سازگار نيست (با فروغلتيدن به لذت راني، نمي توان شهد پيروزي را چشيد) بسا كه خواب، عزم هاي روز را در هم شكسته و تيرگي هاي شب، كه

[صفحه 26]

همت هاي والا را سست كرده اند.»[1].


صفحه 26.
    1. نهج البلاغه، خطبه ي 211.