کد مطلب:36418 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:263

وظايف رهبر و مسئوليت هاي مردم«اي مردم!

همانا كه شما را بر من حقي است و مرا بر شما حقي.

حق شما بر من آن است كه:

1- خيرخواه شما باشم (روشهاي درست را به شما عرضه دارم و در جنگ و صلح شما را به راهي كه مصلحت است هدايت كنم).

2- نياز شما را چنانكه شايسته است برآورده سازم.

3- شما را تعليم دهم، تا نادان نمانيد.

4- و ادب بياموزم، تا شما نيز به ديگران بياموزيد.

و اما حقي كه من بر شما دارم آن است كه:

1- به پيمان بيعت خود وفادار باشيد.

2- در حضور و غيبت من خيرخواه من باشيد (در روابط خود

[صفحه 39]

صادقانه عمل كنيد).

3- هنگامي كه شما را بخوانم بي درنگ به دعوت من پاسخ گوئيد.

4- و از فرمان من اطاعت كنيد.»[1].


صفحه 39.
    1. نهج البلاغه، خطبه ي 34.