کد مطلب:36429 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:294

دشمن ستمگر، و يار ستمديده باشيدبراي آنكه انسان آنچنان كه خداوند مي خواهد زندگي كند و وظايف خود را به طور كامل انجام دهد بايد مبارزه كند...

مبارزه ي با شهوتها و اميال نفس...

و مبارزه ي با ظلم و طغيان و تجاوزگري...

اين دو مبارزه، به يكديگر مربوطند، چه، تنها كسي با ظلم مبارزه مي كند كه خود ستمگير نكند، و تنها كسي با شهوتهاي ويرانگر ديگران مي ستيزد كه قبلا توانسته باشد شهوتهاي ناسالم خود را فرونشاند.

[صفحه 56]

بدين سان انسان بايد از يك سو تقوي پيشه كند و همواره خداوند را حاضر و ناظر بداند، و خود را اسير لذتهاي دنيوي نكند و به خاطر فقر و حرمان، به نوميدي ميدان ندهد.

و از سوي ديگر انسان بايد در كنار حق و همراه مظلوم باشد و در برابر باطل و ظلم بايستد. مولا علي (ع) در سفارش خود به فرزندان برومندش- حسن و حسين عليهماالسلام- چنين مي گويد:

اوصيكما بتوقي الله، و ان لا تبغيا الدنيا و ان بغتكما، و لا تاسفا علي شي ء منها زوي عنكما، و قولا بالحق، و اعملا للاجر، و كونا للظالم خصما، و للمظوم عونا. اوصيكما و جميع ولدي و اهلي و من بلغه كتاب بتقوي الله، و مظ امركم، و صلاح ذات بينكم،...

«شما را به پرهيزگاري در پيشگاه خداوند سفارش مي كنم و اندرز مي دهم كه در طلب (لذتهاي) دنيا مباشيد، اگر چه دنيا به كام شما باشد...

و بر چيزي كه از دست شما رفت دريغ مخوريد...

و سخن حق بگوئيد،

و براي پاداش آن جهان (نه بهر قدرت و شهوت) بكوشيد،

و ستمگر را دشمن باشيد و ستمديده را ياور،

به شما و همه ي فرزندان و خاندان خود و همه كساني كه اين نوشته به آنان رسد مي سپارم كه در پيشگاه خدا تقوي بورزيد و كارهاي خود را سامان دهيد و ميان خود سازگاري در پيش گيريد كه از نياي شما (صلي الله عليه و آله و سلم) شنيدم كه مي فرمود: «آشتي دادن دو كس

[صفحه 57]

از نماز و روزه ي همه عمر برتر است.»

الله الله... از حال يتيمان غفلت نكنيد. مبادا رسيدگي به آنان را حتي يك روز از ياد ببريد، و مبادا در ميان شما به فساد و تباهي گرفتار آيند...

الله الله... با همسايگان مدارا كنيد، كه مدارا با آنان سفارش پيامبر شماست و آن بزرگوار چندان به آن پاي بند بود كه مي پنداشتيم آنان را از ارث نيز برخوردار خواهد ساخت...

الله الله... قرآن را گرامي داريد، مبادا ديگران در عمل به آن بر شما پيشي گيرند.

الله الله... نماز را فراموش نكنيد، كه نماز ستون دين شماست.

الله الله... خانه ي پروردگارتان را بزرگ بداريد. و تا جان در بدن داريد آن خانه را خالي نگذاريد كه (اگر حج را رها كنيد) خداوند به نظر مهر در شما نخواهد نگريست...

الله الله... در راه خداوند با مال و جان و زبان خويش جهاد كنيد. به پيوند و بخشش بپردازيد و از گسستن كدورت بپرهيزيد.

امر به معروف و نهي از منكر را كنار مگذاريد، و گرنه بدكار بر شما چيره مي شوند، پس دست به دعا بر مي داريد و دعايتان بر آورده نمي گردد»[1].

[صفحه 58]


صفحه 56، 57، 58.
    1. نهج البلاغه، نامه ي شماره ي 47.