کد مطلب:36430 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:307

ياري مستضعفين، فرمان خداستچه كسي به انسان مال مي دهد؟

و چه كسي به انسان جان مي بخشد؟

مال را خداوند مي بخشد و همو آفريننده ي جان است.

بنابراين... هنگامي كه خداوند ما را فرامي خواند كه در راه او از مستضعفين كه آنان نيز در خيل او هستند دستگيري كنيم، چرا به دعوت او پاسخ نگوئيم؟

و چرا در راه او از به خطر افكندن جان خود بهراسيم؟

آن كه به ما مال بخشيده، خواهان آن است، و آنكس كه جان ما را آفريده، از ما مي طلبد كه از خطر كردن دوري نكنيم.

اما آيا ما به خواسته ي او عمل مي كنيم؟

امام علي (ع) مي گويد:

فلا اموال بذلتموها للذي رزقها، و لا انفس خاطرتم بها للذي خلقها، تكرمون بالله علي عباده، و لا تكرمون الله في عباده،

[صفحه 59]

فاعتبروا بنزولكم منازل من كان قبلكم، و انقطاعتكم عن اوصل اخوانكم.

«نه ازمال در راه كسي كه روزي رسان شماست گذشتيد و نه، جان خود را در راه آفريننده ي آن به خطر افكنديد.

به سبب دين خدا در ميان بندگانش ارج يافتيد و خدا را در ميان بندگانش گرامي نداشتيد (از بذل مال و جان خود در راه او دريغ كرديد).

پس از فرود آمدن در منزلهاي كساني كه پيش از شما بوده اند و از بريدن از نزديكترين برادرانتان عبرت گيريد.»[1].

چنانكه خداي تعالي فرموده است: «و در خانه كساني كه به خويشتن ظلم نمودند، سكونت گزيديد و آشكارتان شد كه با آنها چه كرديم و مثالها آورديم.»[2].


صفحه 59.
    1. نهج البلاغه، خطبه ي 116.
    2. قرآن كريم، سوره ي 14، آيه ي 45.