کد مطلب:36436 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:237

مستضعفين: آتش افروزان جنگهاي...مجاهدان راه خدا از كدام طبقات اجتماعي بر مي خيزند؟ از بازرگانان؟ از ثروتمندان؟ از توانگران و مقامات ذي نفوذ؟ و يا از...

[صفحه 69]

در جنگهاي معمولي كه ملت در برابر دشمن خارجي قرار گيرد، فرزندان اقشار بالاي جامعه در نبرد، گاهي فعالانه شركت مي كنند. زيرا در چنين جنگهائي سرنوشت آنان نيز رقم زده مي شود و منافعشان ايجاب مي كند كه از خود دفاع كنند يا بر دشمن هجوم برند.

اما در نبردهاي رهائي بخش... و در پيكارهائي كه ملت با زورگويان و جلادان مي رزمد، فرودستان و زحمتكشاني كه به فقيرترين اقشار تعلق دارند، وارد كارزار مي شوند و جنگ را پيش مي برند... زيرا اين افراد از وجدان زنده و بيداري برخوردارند و امتيازات و رفاه مادي وجدان انساني آنان را هنوز تباه نكرده است.

امام علي (ع) با اشاره به نبردهائي كه در بصره و پيرامون آن ميان زورمندان و انقلابيون در گرفته است چنين مي فرمايد:

فتن كقطع الليل المظلم، لا تقوم لها قائمه، و لا ترد لها رايه، تائيكم مزمومه مرحوله: يحفزها فائدها، وي جهدها راكبها، اهلها قوم شديد كلبهم، قليل سلبهم، يجاهد هم في الله قوم اذله عند المتكبرين، في الارض مجهولون، و في السماء معروفون، فويل لك يا بصره عند ذلك من جيش من نقم الله لا رهج له و لا حس، و سيبتلي اهلك بالموت الاحمر، و الجوع الاغبر.

«فتنه هايي چونان پاره هاي شب تيره كه هيچ سواري در برابرشان تاب نمي آورد، و پرچمهايشان پيوسته افراشته است، به سوي شما روي مي آورند، به سان شتر مهار شده و باربر پشت، كه ساربانش به خشم پيش مي راند و سوارش آن را مي تازد. فتنه گران بسيار آزار مي رسانند و اندك غارت مي كنند (تنها هدفشان سيطره جوئي است). كساني به جهاد با آن

[صفحه 70]

گردنكشان بر مي خيزند كه خوارشان مي دارند، در زمين بي نام و نشانند و در آسمان پرآوازه (در اين جهان ظاهرا بي مقدارند اما در نزد خدا مقامي والا دارند).

واي بر تو اي بصره، آنگاه كه لشگري از عقاب الهي بر تو بتازد! بي هيچ غبار و غوغايي! پس آنگاه مردمانت به مرگ سرخ و خشكسالي دچار مي آيند.»[1].


صفحه 69، 70.
    1. نهج البلاغه، خطبه ي 101.