کد مطلب:36439 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:268

آوايي برتر از نداي عدالت نيستوالاتر از عدالت و حق و آزادي چيزي نيست، و مقدسات، گرانبهاترين ميراث است.

اعتلاي ارزشها آرمان ارجمندي است، و هر گاه اين كار به علت جلوگيري منحرفان به سادگي ممكن نباشد بايد به پيكار برخاست تا اين ارزشهاي زندگيساز تحقق يابند.

معاويه به مولا علي (ع) نامه اي نوشت و از او خواست كه به خاطر پيشگيري از بروز جنگ داخلي برخي از ارزشها را ناديده بگيرد. امام به او چنين پاسخ داد:

و اما قولك «ان الحربقد اكلت العرب الا حشاشات انفس بقيت» الا و من اكله الحق فالي الجنه، و من اكله الباطل فالي النار.

[صفحه 74]

«... و اما اين گفته ي تو كه: جنگ عرب را بفرسوده و جز نيم جاني از او باقي نگذاشته است، بدان كه هر كس در راه حق بفرسايد، رو به بهشت دارد، و آن كه در راه باطل جان ببازد رو به دوزخ.»[1].


صفحه 74.
    1. نهج البلاغه، نامه ي شماره ي 17.