کد مطلب:36441 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:271

پايبندي به عدالتنمي توان به اين بهانه كه عدالت بر بعضي ها گران مي آيد، جانب آن را رها نمود.

امام علي (ع) در اين باره مي فرمايد:

فان في العدل سعه، و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق.

«در عدل، گشادگي است. پس آن كس كه عدل بر او تنگ گيرد، ستم بر او تنگ تر خواهد گرفت.»[1].

روشن است كساني كه از عدل فرمانروايان به تنگ مي آيند، از ستمگري بيش از آن به ستوه خواهند آمد.

اجراي عدالت بي ترديد برخي كسان را به صف دشمنان و ناراضيان در مي آورد، اما بايد توجه داشت كه ترك عدالت و اجراي برنامه هاي ظالمانه عده ي به مراتب بيشتري را ناراضي و دشمن خواهد ساخت.

[صفحه 76]


صفحه 76.
    1. نهج البلاغه، خطبه ي 15.