کد مطلب:36447 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:183

ميميريم... سازش نمي پذيريمامام علي (ع) دوگانگي جنگ و تسليم را در قالب زيباترين

[صفحه 86]

جمله ها بازگو فرموده است. موضع گيري انسان به يكي از اين دو راه مي انجامد:

يا بهشت و يا ننگ و ذلت.

امام مي فرمايد:

اين المانع للذمار، و الغائر عند نزول الحقائق من اهل الحفاظ؟! العاروراء كم، و الجنه امامكم!

«كجايند پاسداران مرزهاي شرف و حاميان قلمرو غيرت در هنگامه ي دشواريها؟ عار و ننگ پس پشت شماست و بهشت پيش رويتان!»[1].


صفحه 86.
    1. نهج البلاغه، خطبه ي 170.