کد مطلب:36452 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:212

ابتكار عمل در جنگدر جهاد بايد ابتكار عمل را به دست گرفت.

بسياري از ملتها در ميدان جهاد پيروز مي شوند، اما نه بدان خاطر كه نيرومندترند يا سپاهشان بيشتر و تجهيزاتشان بهتر است، بل بدان جهت كه در حمله به دشمن پيشدستي مي كنند.

حمله در عوض دفاع، براي كسب پيروزي ضرورت دارد.

[صفحه 92]

جنگ پيكار است و كسي كه پيش از دشمن اسلحه ي خود را شليك مي كند، به رقيب خود فرصت اقدام نمي دهد، و بر او پيروز مي شود.

اين درسي است از امام علي (ع)، آن حضرت بارها به ياران خود سفارش مي نمود.

بادروا جهاد عدوكم...

«به جهاد با دشمن خويش بشتابيد»...[1] البته اين بدين معني نيست كه تجاوز، از جانب ما صورت بگيرد، بلكه بدين مفهوم است كه هرگاه دشمن تجاوز را آغاز كرد، ابتكار عمل را از او سلب كنيم.


صفحه 92.
    1. نهج البلاغه، نامه ي شماره ي 1.