کد مطلب:36455 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:199

تداركات به يغما رفته را باز پس گيريداگر دشمن بر ذخاير آب مسلط شد، يا راههاي آذوقه رساني را قطع نمود چه بايد كرد؟

[صفحه 96]

از جنبه ي نظامي پاسخ آن است كه: بايد هر چه زودتر ذخاير را باز پس گرفت، زيرا در اثر فشار گرسنگي و تشنگي ارتش به ناچار تسليم مي شود يا آنكه دچار تفرقه مي گردد.

هنگاميكه در جنگ صفين، معاويه كرانه ي رودخانه را تصرف نمود، امام علي (ع ) چنين فرمود:

قد استطعموكم القتال، فاقروا علي مذله، و تاخير محله، اوروا السيوف من الدماء ترووا من الماء، فالموت في حياتكم مقهورين، و الحياه في متكم قاهرين. الا و ان معاويه قاد لمه من الغواه، و عمس عليهم الخبر حتي جعلوا نحورهم اغراض المنيه.

«آنان گرسنه ي جنگند!

(و بر شماست كه انتخاب كنيد) يا به خواري درافتيد و به زبوني خويش اقرار كيند، و يا شمشيرها را با خون آبياري كنيد، تا خود سيراب شويد.

مرگ، در زندگاني ننگ آلود شما،

و زندگي، در مرگ افتخارآميز شماست.

آگاه باشيد كه معاويه گروهي گمراه را با خود به آوردگاه كشيده و واقعيت را بديشان چنان واژگون جلوه داده كه گلوگاه خود را آماج مرگ نموده اند.»[1].

[صفحه 97]


صفحه 96، 97.
    1. نهج البلاغه، خطبه ي 51.