کد مطلب:36468 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:199

ويژگيهاي سرباز«از لشكريان خود كساني را به فرماندهي برگزين كه:

1- در خيرخواهي و فرمان پذيري از خداوند و فرستاده ي او و پيشواي خود شايسته تر مي داني.

2- و دلشان از همه پاكتر است.

3- كساني كه دير خشم و پوزش پذير باشند، و به درماندگان مهربان و بر زورمندان پر هيبت و گردنفراز. از آنان كه سرسختي مانع كارشان نشود و سستي از انجام وظيفه بازشان ندارد.

ديگر آنكه در گزينش سربازان به مردم نيك نهاد و خاندانهاي درستكار و خوش پيشينه روي كن، سپس به دلاوران و بخشندگان و بلند همتان كه مجموعه كرم و شاخه هاي فضيلتند. و به زندگي آنان با همان دلسوزي و رافتي رسيدگي كن كه واليدن در حق فرزندان مي كنند. بايد از دادن چيزي كه به آنان نيرو مي بخشد دريغ نكني، و آن را بيش از سزاواريشان مشماري. و از بذل محبتي كه ضروري است، هر چند اندك باشد، روي متاب، چه همان احساس اندك ايشان را با تو يكدل مي سازد و به تو خوش گمان مي گرداند.

و به اين اميد كه در آينده تفقدي بزرگ در باره ي آنان به جا مي آوري، از دلجوئي ها و مهرورزي هاي كوچك غفلت مكن، كه مهر اندك تو در جايگاهي به حالشان سودمند مي افتد، و در موقعيت ديگر از عنايت كلان تويي نياز نيست.»

[صفحه 121]


صفحه 121.