کد مطلب:36470 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:218

ويژگيهاي فرمانده ي نظاميداشتن سه خصلت عمده براي هر فرمانده ي نظامي ضروري است:

اول- شجاعت روحي، تا در برابر رويدادها، حمله ها و شكست ها از پا در نيايد.

دوم- آشنائي با دانش نظامي، تا در موقعيت هاي خطير خود را نبازد.

سوم- چنان باشد كه در جائي كه درنگ لازم است، باشتاب و عجله اقدام نكند، و هر جا سرعت عمل ضرورت دارد، كند و كم تحرك نباشد.

امام علي (ع) هنگامي كه مالك اشتر را به سركردگي دو تن از فرماندهان خويش مي گمارد، در وصف او چنين مي گويد:

و قد امرت عليكما و علي من في حيز كما «مالك بن الحارث الاشتر» فاصمعاله و اطيعا، و اجعلاه درعا و مجنا، فانه ممن لا يخاف و هنه و لا سقطته، و لا بطوه عما الاسراع اليه احزم، و لا اسراعه الي ما

[صفحه 124]

البطوعنه امثل.

«اكنون اشتر پسر حارث» را بر شما و بر آنان كه زير فرمان شما هستند فرمان امارت داده ام، به او گوش قرار دهيد و از او فرمان بريد. و او را سپر و جوشن خود قرار دهيد. چه او چنان كسي است كه نه از ناتواني او جاي بيم است و نه از لغزش او جاي هراس. نه در كاري كه شتاب در آن به دورانديشي نزديك تر باشد درنگ مي كند، و نه در كاري كه درنگ در آن سنجيده تر، شتاب مي ورزد.»[1].


صفحه 124.
    1. نهج البلاغه، نامه ي شماري 13.