کد مطلب:36471 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:208

وظايف و اختيارات فرمانده ي كلمسئوليتهاي فرمانده ي كل چيست؟

اختيارات او كدام است؟

امام علي (ع) در نامه اي خطاب به فرماندهان ارتش خود مي گويد:

من عبدالله علي بن ابي طالب اميرالمومنين الي اصحاب المسالح: اما بعد، فان حقا علي الوالي ان لا يغيره علي رعيته فضل ناله، و لا طول خص به، و ان يزيده ما قسم الله له من نعمه دنوا...

«... از بنده ي خداوند علي بن ابيطالب اميرمومنان به فرماندهان مرزداران مسلح.

اما بعد...

بر فرمانروا است كه به سبب نعمتهاي فراواني كه به او رسيده و برتري بزرگي كه نصيب او گرديده با توده ي مردم رفتار خود را دگر نسازد. و بر

[صفحه 125]

اوست كه به پاس نعمت هائي كه خداوند به او بخشيده به بندگان او نزديك تر شود و بر مهرباني به برادرانش بيفزايد.

بدانيد كه من در برابر شما مسئوليت هائي دارم و آن اينكه:

1- رازي از شما پوشيده ندارم مگر در امر جنگ.

2- و بدون رايزني با شما كاري انجام ندهم مگر در امر احكام شرعي.

3- و در اداي حق شما در موقع مقتضي درنگ روا ندارم و تا آن حق به شما نرسد از تلاش بازنايستم.

4- و همه شما در نزد من از حق يكساني برخوردار باشيد.

هر گاه بدين سان عمل كردم:

1- برخداست كه نعمت خود بر شما افزون كند.

2- و بر شما واجب آيد كه از من فرمان بريد.

3- و چون شما را فراخوانم، اهمال مورزيد.

4- و در امر اصلاح كوتاهي مكنيد.

5- و در راه حق به پيشواز ناملايمات برويد.

پس اگر در اين امور راستكردار نباشيد، بدانيد كه در نزد من فرومايه تر از افراد كج رفتار كسي نيست. من آن كسان را كيفري سنگين مي دهم و ايشان را از كيفر من رهائي نخواهد بود!

اينك شما نيز با سران سپاه خويش بر همين سان پيمان ببنديد (اختيارات خويش را گوشزد كنيد و وظايف خود را در قبال زيردستان به آگاهي آنان برسانيد) و با آنان چنان رفتار كنيد كه خداوند كار شما را اصلاح فرمايد «و السلام».[1].

[صفحه 126]


صفحه 125، 126.
    1. نهج البلاغه، نامه ي شماره ي 50.