کد مطلب:36484 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:206

ترس: شكست، شرمساري: ناكامياگر از چيزي بترسي بر سرت خواهد آمد، زيرا دشواري پرهيز از چيزي از خود آن به مراتب سخت تر است. براي موفقيت در زندگي و رهايي از آفت ترس اين بهترين اندرز است.

امام علي (ع) مي فرمايد:

[صفحه 143]

قرنت الهيبه بالخيبه، و الحياء بالحرمان، و الفرصه تمرمر السجاب فانتهزوا فرص الخير.

«هراس با ناكامي همراه است و آزرم با حرمان قرين. فرصت چون ابر بهاران گذراست، پس فرصت نيكوكاري را غنيمت شماريد.»[1].


صفحه 143.
    1. نهج البلاغه، حكمت شماره ي 20.