کد مطلب:36485 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:226

تحمل سختي ها در راه هدفهنگامي كه آرمان والايي داري براي تحقق آن از تحمل دشواريها رومتاب.

چنين باش... وگرنه شكست را بپذير!

امام علي (ع) مي فرمايد:

لنا حق فان اعطيناه، و الاركبنا اعجاز الابل، و ان طال السري.

«ما را حقي است... اگر به آن دست يافتيم كه خوش است و گرنه بر كمر شتر خواهيم نشست و راه ناهموار را خواهيم پيمود.»[1].

    1. همان، حكمت شماره ي 21.