کد مطلب:36486 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:238

جهاد: از اركان ايمانايماني كه آدمي را به جهاد برنينگيزد، ايماني خشك و سترون است.

زيرا ايمان بنائي است كه بر چهار ستون استوار است، و اگر يكي از آنها سست شود، تمامي بنا ويران خواهد شد.

[صفحه 144]

پايه هاي ايمان كدامند؟

اول- پايداري.

دوم- قناعت.

سوم- عدالت.

چهارم- جهاد.

امام علي (ع) مي فرمايد:

«ايمان بر چهارپايه استوار است: پايداري، يقين، عدل و جهاد.

پايدار چهار شاخه دارد: آرزومندي، بيمناكي، پارسايي و چشم براهي.

هر كه آرزومند بهشت باشد از خواهشهاي نفساني چشم مي پوشد.

هر كه از دوزخ بيمناك باشد از محرمات مي پرهيزد.

هر كه در دنيا پارسايي پيشه كند، ناگواريها را آسان مي گيرد.

هر كه چشم براه مرگ باشد، به كارهاي خير شتاب مي ورزد.

و يقين چهار شاخه دارد: بينش غريزي، راهيابي به دقايق حكمت، و عبرت آموزي و راه و روش پيشينيان.

پس هر كه در نهادش بصيرت باشد بر حكمت بينا مي گردد.

و هر كه بر حكمت بيناست، عبرت مي آموزد.

و هر كه عبرت آموزد گويي با پيشينيان بوده است.

و عدل بر چهار رده است: فهم كاونده، دانش ژرف بين، داوري صائب و بردباري استوار.

پس هر كه فهم كاونده داشت به ژرفاي دانش راه برد.

و هر كه به ژرفاي دانش راه برد حكم نيكو صادر كند.

[صفحه 145]

و هر كه بردبار بود در زندگي در نمي ماند و در ميان مردم سربلند زيد.

و جهاد چهار ركن دارد: امر به معروف، نهي از منكر، راستي گفتار و دشمني با بدكاران.

آن كه امر به معروف كند از مومنان پشتيباني كرده است.

و هر كه از منكر نهي نمايد بيني منافقان را بر خاك ماليده است.

و هر آن كه در گفتار راستي ورزد وظيفه ي خويش ادا كرده است.

و هر كس كه با بدكاران دشمني كند و براي خدا خشمگين گردد، خداوند او را در پناه گيرد و در روز محشر خشنودش سازد.»[1].

معيار شجاعت

ارزش انسان به اندازه ي حميت اوست.

امام علي (ع) مي فرمايد:

قدر الرجل علي قدر همته، و صدقه علي قدر مروءته، و شجاعته علي قدر انفته و عفته علي قدر غيرته.

«قدر مرد به اندازه ي همت اوست! و صداقت او به قدر جوانمردي او و شجاعت او به ميزان غرورش، و عفت او به مقدار غيرت او.»[2].


صفحه 144، 145.
    1. نهج البلاغه، حكمت شماره ي 30.
    2. همان، حكمت شماره ي 44.