کد مطلب:36488 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:208

رزمندگان بازگشته از جبههشمشير چه مي ستاند؟

آنچه باقي مي گذارد، بي ترديد براي جبران آنچه برده، كافي است. امام علي (ع) مي گويد:

بقيه السيف ابقي عددا، و اكثر ولدا.

«جهادگراني كه به فيض شهادت نايل نيامده اند از شمار باقي تر و از فرزند بيشترند»[1].

    1. همان، حكمت شماره ي 81.