کد مطلب:36502 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:216

پاسخ با شمشير برتر استپليدي و زشتي را مي توان با قلب ناپسند شمرد (و اين سست ترين ايمان است). مي توان با قلب و زبان نفي نمود (كه خوب است) و مي توان با قلب و زبان و شمشير با او در افتاد (و اين برتري نوع زشت شمردن پليدي است) كه راه هدايت و آگاهي است!

امام علي (ع) مي فرمايد:

ايها المومنون... انه من راي منكم عدوانا يعمل به...

«اي مومنان!

هر كس گروهي را ديد كه ستم پيشه كرده اند و بر پليدي و تباهي گرد آمده اند، هر گاه در دل آن را نفي نمود به سلامت است و از گناه رهائي جست. و آن كس كه به زبانش انكار كرد شايسته ي پاداش است

[صفحه 154]

و بر آن ديگري برتري دارد، و آن كس كه با شمشير با آن درافتاد، تا كلام خداوند اعتلاء يابد و سخن ستمگران پستي گيرد، به شاهراه هدايت راه مي يابد و به طريق حق گام مي گذارد و نور يقين به دلش مي تابد.»

و مي فرمايد:

«گروهي از مردم زشتكاري و تباهي را با دست و زبان و دل انكار مي كنند، اين عمل خصال پسنديده ي آنان را به كمال مي رساند.

دسته اي ديگر پليدي را تنها به زبان و دل منكرند. اينان به دو خصلت از خصال نيكو راه يافته اما خصلتي را واگذاشته اند. و جماعتي پليدي را تنها در دل خوار مي شمارند و از انكار دست و زباني ابا دارند. اينان از دو خصلت شريف تر دست شسته و به سومي بسنده كرده اند.

و كساني هستند كه پليدي را نه در دل، و نه به دست و زبان انكار مي كنند، اينان به معني مرده اند و به صورت زنده.

همه ي اعمال نيك و جهاد در راه حق در برابر امر به معروف و نهي از منكر چون نم دهان است در برابر درياي توفنده! (زيرا جهاد در برابر دشمن است، در حاليكه امر به معروف و نهي از منكر، كاري است كه امتي را براي جهاد آماده كند و اين البته مهمتر است.)

و امر به معروف و نهي از منكر اجل را دور مي رانند و روزي را مي افزايند.

و ستوده تر از همه ي آنها حاكم بيدادگر را به عدالت فراخواندن است.»[1].

[صفحه 155]


صفحه 154، 155.
    1. نهج البلاغه، حكمت شماره ي 366.