کد مطلب:36503 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:214

خودداري از جهادخودداري از جهاد با دوري جستن از مبارزه ي مسلحانه آغاز مي شود، سپس به مبارزه ي لفظي سرايت مي كند، و عقابت به مبارزه ي فكري محدود مي شود.

امام علي (ع) مي فرمايد:

«ان اول ما تغلبون عليه...»

«نخستين جهادي كه شما با آن شكست مي خوريد، جهاد با دستهاست، آنگاه جهاد با زبانها، و پس آنگاه جهاد با دلها، پس هر كه در دل معروفي را ستايش و منكري را نكوهش نكند، ضميرش وارون گردد و وجدانش زير و زبر شود.»[1].

    1. نهج البلاغه، حكمت شماره ي 367.