کد مطلب:36504 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:212

مرگ برتر از ننگزندگي ننگ آلود از هر مرگي بدتر و از هر ارزشي تهي است.

امام علي (ع) مي فرمايد:

المنيه، و لا الدنيه! و التقلل، و لا التوسل

«خوشا مرگ و بدا زبوني!

خوشا قناعت و بدا در يوزگي»[1].

[صفحه 156]


صفحه 156.
    1. همان، حكمت شماره ي 390.