کد مطلب:36506 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:193

پايداري، شيوه ي آزادگي











در برابر دشواريها مي توان چون آزادگان مقاومت كرد، و يا مانند ابلهان خود را تسلي داد.

امام علي (ع) مي گويد:

من صبر صبر الاحرار، و الاسلا، سلوا الاغمار.

«هر كه پايداري مي كند بايد همچون آزادگان باشد وگرنه مانند نا آزمودگان بايد فراموش كند»[1].









    1. همان، حكمت شماره ي 405.