کد مطلب:230227 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1020

اولين غزل حضرت حافظ
مي گويند اولين غزلي را كه جناب خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي رحمة الله سروده است، غزل ذيل بوده است:دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

و اندر آن ظلمت شب،آب حياتم دادندبي خود از شعشعه ي پرتو ذاتم كردند

باده از جام تجلي صفاتم دادندچه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي!

آن شب قدر، كه اين تازه براتم دادندچون من از عشق رخش بي خود و حيران گشتم

خبر از واقعه ي لات و مناتم دادندمن اگر كامروا گشتم و خوشدل، چه عجب؟

مستحق بودم و اينها به زكاتم دادندبعد از اين روي من و آينه ي حسن نگار

كه در آنجا خبر از جلوه ي ذاتم دادند

[ صفحه 18]

اين همه شهد و شكر كز ني كلكم ريزد

اجر صبري است كز آن شاخ نباتم دادندهاتف آن روز به من مژده ي اين دولت داد

كه بر آن جور و جفا صبر و ثباتم دادندكيميايي است عجب بندگي پير مغان

خاك او گشتم و چندين درجاتم دادندبه حيات ابد آن روز رسانيد مرا

خط آزادگي از حسن مماتم دادندعاشق آن دم كه به دام سر زلف تو فتاد

گفت كز بند غم و غصه نجاتم دادندهمت پير مغان و نفس رندان بود

كه ز بند غم ايام نجاتم دادندشكر شكر به شكرانه بيفشان حافظ!

كه نگار خوش شيرين حركاتم دادند