کد مطلب:36501 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1059

ظلم پايدار نيستهنگاميكه دشمن با توسل به ظلم و تجاوزگير پيروز مي شود، مايوس مشو، چه تاريخ نشان داده است كه راه ستمگري به پرتگاه سقوط منتهي مي شود. اما اين كار به خودي خود صورت نمي گيرد، بلكه به تلاش هواداران عدالت بستگي دارد.

امام علي (ع) مي فرمايد:

ما ظفر من ظفر الاثم به، و الغالب بالشر مغلوب.

«پيروز نمي شود كسي كه گناه بر او چيره شده است، و هر آن كه از راه شرارت غلبه كند به حقيقت مغلوب است.»[1].

اما آن روز كه مظلوم بر ظالم پيروز مي شود چگونه است؟ امام علي (ع) مي فرمايد:

[صفحه 153]

يوم العدل علي الظالم، اشد من يوم الجور علي المظلوم.

«روز عدالت بر ستمگر سنگين تر است از روز جور بر ستمديده.»[2].

اين پرسش مطرح مي شود: ستمگر كيست و چه ويژگيهايي دارد؟

پاسخ امام چنين است:

«ستمگر را سه نشانه است: به بالا دست خود نافرمان است، و به زير دست خود جور رسان، و با ستمكاران همدست است.»[3].


صفحه 153.
    1. همان، حكمت شماره ي 319.
    2. نهج البلاغه، حكمت شماره ي 334.
    3. همان، حكمت شماره ي 342.