کد مطلب:6825 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1075

آثار امامت
مقالهامامت ، آثاري بس باعظمت درپي دارد كه قابل توصيف نبوده ودركلام انسان نمي گنجد ازجمله امام عليه السلام وسيله هدايت خلق ، نجات بشر از گمراهي ، حيات وزندگي ابدي درسايه اطاعت ازاو،اكمال دين ، اتمام نعمت ، رحمت ، رسيدن به كرامت ، فيض وثواب دنيوي واخروي و...


اطاعت وپيروي امام عليه السلام درظاهر ويا باطن ودرامور مربوط به دنيا وآخرت موجب سعادت ونجات انسان ازعذاب الهي شده ومخالفت با امام عليه السلام موجب عقاب الهي مي شود .


عن البرقي ... عن ابي عبدالله عليه السلام ... فمن وفي لنا وفي الله له بالجنه ومن ابغضنا ولم يود الينا حقنا ففي النار خالدا مخلدا 1


امام صادق عليه السلام فرمودند هركس وفادار به عهدما باشد خداوند به وعده اش وفا كرده اورا به بهشت مي بخشد وهر كه ما رادشمن دارد وحق ما راادا نكند هميشه درآتش خواهد بود .


همان طور كه ملاحظه مي كنيد نتيجه واثر وفاداري به عهدي كه براي امام عليه السلام به عهده امت است نجات از آتش وعذاب وثمر ونتيجه دشمني وعهد شكني معذب ومخلد بودن درآتش است .

استقرار وثبات زمين به بركت وجود امام عليه السلام

همان طور كه درفصل هاي قبل گذشت چنان كه امام عليه السلام نباشد زمين استقرارش رااز دست داده ، اهلش را فرو مي برد ونابود مي شود ازعبارت حديث ذيل از امام صادق عليه السلام چنين استفاده مي شود كه ثبات وسامان جهان هستي از فيض وبركت ووجود وحضور امام عليه السلام است .


عن ابي عبدالله عليه السلام قال : لو بقيت الارض بغير امام لساخت 2


اگر زمين بدون امام باشد جهان هستي ازهم فرو مي پاشد .


نه درانجم حركت بود ونه درقطب سكون


گرنبودي به زمين خاك نشيناني چند 3


امام عليه السلام واسطه فيض الهي


زندگي وحيات اين جهان به طفيل وجود امام معصوم عليه السلام بوده وچناچه امام عليه السلام نباشد فيض هستي قطع شده جهان از هم فرو مي پاشد به حديث ذيل دقت فرماييد :


عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : اتبقي الارض بغير امام ؟قال عليه السلام لاقلت فانا نروي عن ابي عبدالله عليه السلام انها لاتبقي بغير امام الا ان يسخط الله تعالي علي اهل الارض او علي العباد فقال عليه السلام لا ؛ لا تبقي اذا لساخت 4


محمد بن فضيل مي گويد به امام رضا عليه السلام عرض كردم آيا زمين بدون امام باقي مي ماند ؟


فرمودند : نه گفتم : ازامام صادق عليه السلام براي ماروايت شده كه زمين بدون امام عليه السلام نباشد مگر زمين ويابندگان مورد خشم خداوند قرار مي گيرند .


فرمودند : نه اصلا زمين وبشري باقي نمي ماند همه ازبين مي رفتند


روشن است كه جهان هستي بدون امداد وفيض الهي عدم محض ونيستي خواهد بود ودرجاي خود نيز ثابت است كه واسطه فيض الهي ائمه معصومين عليهم السلام هستند ولاغير توخود حديث مفصل بخوان از اين مجمل .


چون كاينات ، جمله به بوي تو زنده اند


اي آفتاب سايه زمن برمدار هم


چون آبروي لاله وگل فيض حسن توست


اي ابر برمن خاكي ببار هم 5

اعجازو كرامت امام عليه السلام

امام عليه السلام درمقام علم وعمل چنان است كه ديگران نمي تواننند آن طور باشند اين مطلب درموارد متعددي ازسوي امامان معصوم عليهم السلام بيان شده است برتري امامان عليهم السلام ازنظر علمي وعملي ... وامور خارق العاده بسيار بوده وباتوجه به شان ، مقام ، عظمت ، صفات وويژگيهايي كه امام عليه السلام دارد واضح است كه امام عليه السلام مي تواند درصورت لزوم درحوادث جهان تصرف نموده آن ها راطبق اراده خود تغيير دهد كه درجاي خود آثار بي شماري به دنبال خواهد داشت به جهت اختصار به چند مورد اشاره مي كنيم


- به حركت درآوردن وسخن گفتن درخت « ام غيلان » توسط امام موسي بن جعفر عليه السلام واقرار به درخت به امامت آن حضرت عليه السلام 6


- سخن گفتن عصادردست امام محمد تقي عليه السلام واقرار به امامت آن حضرت عليه السلام 7


- شفا دادن پاي بيمار ( حسن بن عمر بن يزيد ) توسط امام رضا عليه السلام 8


- حضرت رضا عليه السلام با سرانگشت خودخانه راروشن كردند (يد بيضاء)9


- تصرف آن حضرت عليه السلام درماده وشمش طلا 10


- پاسخ دادن امامان عليهم السلام به مسائل علمي دشوار


- آگاهي آنان از غيب


به نحوي است كه نقل آن دركتب حديثي به حد تواتر رسيده است كه به لحاظ اختصار فقط آدرس برخي ، براي مراجعه ذكر مي شود ازجمله درحديث هاي شماره 650 تا 670 ازاصول كافي مواردي ازمعجزات وغيب آمده وبابي باعنوان نادرفيه ذكر الغيب دركتاب الحجه نيز دراين خصوص اختصاص داده شده است .11


همه اين ها به عنوان آثار ولوازم غير عادي ازوجود امام عليه السلام سرچشمه مي گيرند كه از نظر كمالات وجودي دردرجه اي غير عادي قرار دارد آنچه از امام عليه السلام مطلوب است هدايت علمي ومعرفتي مردم است چنان كه بعثت انبياء به همين منظور است اما چرا پيامبران وامامان عليهم السلام داراي قدرت فوق العاده اي هم هستند كه از آثار اين قدرت باعنوان « اعجاز» يا « كرامت » تعبير مي كنند ؟ به عبارت ديگر آن علم واين قدرت چه ارتباطي به همديگر داشته چرا لازم وهمراه هم اتفاق مي افتند ؟


ابن سينا رحمه الله درباره ارتباط اين ها مي گويد : « واجب ولازم است كه پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم وامام عليه السلام داراي خصوصيتي باشد كه ديگران آن رانداشته باشند تامردم اورا داراي حقيقتي بدانند كه خودشان واجد آن نيستند پس با اين خصوصيت اورا از مردم ديگر تشخيص داده وبشناسند پس بايد اوداري معجزاتي بوده باشد . 12

امام عليه السلام هدايت گر انسان ها

با عنايت به اين كه امام عليه السلام انسان كامل وداراي علوم اولين وآخرين بوده وآگاه به زمان وسعادت دنيوي واخروي بشر وداراي عصمت است وا زطرفي بشر نيازمند هدايت است ودرجاي خود اضطرار به حجت الهي منتخب خدا نيز ثابت شد امام معصوم


عليه السلام هادي بشر است نه كسي ديگر


ازامام محمد باقر عليه السلام سوال كردند كه منظور ازمنذر وهادي درآيه شريفه انما انت منذر ولكل قوم هاد 13 چيست ؟


فقال عليه السلام رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم المنذر ولكل زمان منا هاديهديهم الي ما جاء به نبي الله ثم الهداه من بعده علي ثم الاوصياء واحدا بعد واحد 14


امام باقر عليه السلام فرمودند : منذر (بيم دهنده ) پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم است وبراي مردم درهرعصري ازما اهل بيت هدايت گري مي باشد كه آن ها را به آنچه پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم آورده است راهنمايي وهدايت مي كند رهبران بعد از پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم اول علي عليه السلام است وپس از ايشان جانشينانش يكي پس از ديگري هادي مردم هستند .


گرچه هدايت گري ازجمله شوون امام عليه السلام است ولي با كمي تامل ودقت به نتيجه كار يعني هدايت پذيري كه نجات امت اسلامي ازگمراهي رادرپي دارد درمي يابيم كه اين مقوله ازجمله آثار امامت هم بشمار مي رود .

امام عليه السلام حجت خدا برخلق

بديهي است ، انسان ها راكه دائما درمعرض خطا ونسيان بوده گرفتار شهوت غضب هوا وهوس مي باشند نمي توان بدون هدايت واتمام حجت مواخذه نمود ومستحق كيفر وعذاب الهي دانست واين عامل هدايت وقتي مي تواند درمسير حركت انسان ها موثر باشد كه از طرق مختلف ازجمله با معرفي پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم ويا امام قبل از خود ونيز بوسيله معجزه وكرامت براي مردم قابل شناسايي باشد . وامام عليه السلام آن كسي است كه رسالت هدايت مردم را بعهده داشته وبه آن ها معرفي شده وازعلائم امامت برخوردار باشد دراين صورت است كه حجت خدا برخلق مي باشد وموجب سقوط هرگونه عذر وبهانه متخلفان مي گردد .


دراين رابطه ازامام ششم ، هفتم وهشتم عليهم السلام چنين روايت شده كه فرمودند :


«... ان الحجه لاتقوم لله علي خلقه الا بامام حتي يعرف 15


همانا حجت خدا برخلقش تمام نگردد جز بوجود امام عليه السلام تا شناخته شود


توضيح اين كه ، خداوند درقيامت نمي تواند به مردم بگويد چرا چنين كرديد وچنان نكرديد مگر اين كه دردنيا براي آن ها امام وپيشوايي فرستاده كه بانصوص ومعجزات امامت اوبراي مردم ثابت شده باشد ووظايف مردم را به آن ها رسانده خدا ودين رابراي آنان معرفي وابلاغ كرده باشد درغير اين صورت قبح عقاب بلابيان پيش مي آيد .

نتيجه كوتاهي درشناخت وپذيرش امام عليه السلام

با عنايت به ضرورت شناخت امام نور عليه السلام اگر كسي درانجام اين وظيفه سنگين قصور كند بي شك دينداري ، اعمال وعبادتش هرچند سنگين وپرزحمت باشد بدون پذيرش وپيروي ازرهبري معصوم عليه السلام ارزش وقدر ومنزلتي ندارد بلكه موجب گمراهي وحيرت نيز خواهد شد انسان بايستي اولا خودش طالب شناخت امامش باشد سپس باهمت عالي تلاش درزمينه كسب معرفت نمايد تاقرين عنايت خداوند نيز گردد .


ذره را تانبود همت عالي حافظ


طالب چشمه خورشيد درخشان نشود


دراين رابطه به حديث ذيل توجه فرماييد :


عن محمد بن مسلم قال سمعت اباجعفر عليه السلام يقول كل من دان الله بعباده يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحيروالله شانيء ولا عماله 16


محمدبن مسلم مي گويد شيندم امام باقر عليه السلام مي فرمودند هركه دين داري خداكند باعبادتي كه خودرادرآن عبادت به زحمت افكند ولي به رهبر وپيشوايي ازجانب خدا معتقد ووابسته نباشد سعي وتلاش اومقبول درگاه حق نبوده واوگمراه وسرگردان شده واعمالش مورد پسند خداوند قرار نخواهد گرفت


دراصول كافي بابي دراين خصوص شامل چند حديث با تعبيرها ي ديگر آمده است. 171- همان ج2 ص255 ح1046 و1048


2- همان ج 1 ص 252 ح 451


3- ديوان حاج ملاهادي سبزه واري رحمه الله به نقل ازفلسفه امامت ، سيد يحيي يثربي ، ص87


4- اصول كافي ج1 ص 253 ح 452 ونيز احاديث 453 ، 454 دراين زمينه است .


5- حافظ ، ديوان


6- اصول كافي ج 2 ص 163 ، 164 ح 920 كه حديث مفصل جالب وخواندني است .


7- همان ح 921


8- همان ح922 حديث درخصوص سوال ومحاجه فردي واقفي مذهب است كه امام رضا عليه السلام پس از پاسخ مسائل او خبر بيماري رابه وي دادند وسال بعد به درخواست بيمار شفايش دادند .


9- همان ص 404 ح 1292 ونيز حديث هاي 1291، 1293 ، 1294 ازاخبار غيبي است


10- همان ج2 ص 406 ح 1295 ونيز احاديث 1297 – 1300 ازاخبار غيبي ومعجزات امام رضا عليه السلام است .


11- همان ج 1 صص 374 – 387 احاديث 650 – 670


12- شفا الهيات مقاله دهم فصل دوم ونجات چاپ دانشگاه تهران ص 710 به نقل از فلسفه امامت سيد يحيي يثربي ص 111


13- سوره رعد آيه 7 ( تو هشدار دهنده اي وهرگروهي رارهبري است )


14- اصول كافي ج1 ص 272 ح497 ونيز روايت هاي 496 ، 498 و499


15- همان ج1 ص 250 حديث هاي 438- 441 ونيز ؛ ح 442 كه امام صادق عليه السلام فرمودند حجت خداپيش از خلق بوده وبا خلق مي باشد وبعد از خلق هم خواهد بود .


16- همان ج 2 ص 204 ح 965


17- همان ج 2 ص 203 – 206 حديث هاي 964، 966- 968