کد مطلب:9680 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:552

آداب دعا در شب قدر - 1
مقاله
بسم الله الرحمن الرحيم

الهي انطقني بالهدي و الهمني التقويبينندگان عزيز بحث را پاي تلويزيون شب بيست و سوم مي بينند. شبي كه به احتمال قوي شب قدر امشب است. گرچه شب بيست و يكم به خاطر شهادت حضرت امير اوج و موج خاصي دارد. اما شب بيست و سوم به شب قدر بيش از شب هاي ديگر تطبيق مي كند. اعمال اضافه دارد. مثلاً گفتند: سوره ي روم و عنكبوت هم بخوانيد. شب نوزدهم، شب بيست و يكم ندارد. دو تا غسل دارد. سر شب يك غسل دارد. آخر شب يك غسل ديگر دارد. شب بيست و سوم فاطمه ي زهرا آب در صورت بچه ها مي پاشيد، مي گفت: امشب را نخوابيد. امام صادق كه بيمار بود، فرمود: شب بيست و سوم است؟ با آنكه بيمار هستم، رختخواب مرا مسجد ببريد.

1- اجابت دعوت الهي، شرط استجابت دعا

شب بيست و سوم خيلي شب مهمي است. خيلي خيلي مهم است. حالا چه بايد بگوييم؟ شب دعا است. يك آيه است تقريباً همه ي ايراني ها حفظ هستند. «ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُم » قاري: «ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُم » (غافر/60) «ادْعُوني » يعني دعا كنيد. «أَسْتَجِبْ لَكُم» من براي شما مستجاب مي كنم. البته يكجا «اَستَجِب» داريم. يكجا هم داريم مي گويد: همينطور كه شما حرف مي زنيد مي خواهيد من گوش بدهم. خدا مي گويد: من هم يك حرف مي زنم، مي خواهم شما گوش بدهيد. قاري: «اسْتَجيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ» (انفال/24) يعني همينطور كه مي خواهيد من مستجاب كنم. شما هم «اسْتَجيبُوا» شما هم مستجاب كنيد. مگر نمي خواهيد من مستجاب كنم؟ خوب شما هم جواب بده. چه موقع جواب بدهم؟ جواب خدا را بده. جواب رسول را بده. چه وقت جواب بدهم؟ «إِذا» زماني كه شما را «دَعاكُمْ» دعوت مي كند. «لِما يُحْييكُمْ» وقتي خدا و پيغمبر شما را دعوت مي كند، به كاري كه اگر آن كار را انجام بدهيد شما حيات پيدا مي كنيد. زنده مي شويد. يعني اگر در قرآن «اَستَجِب» داريم، «ِاستَجيبوا» هم داريم. يعني، تو دعوت مرا استجابت كن. من هم دعوت هرچه خدا گفته ما گوش نمي دهيم. بعد ما توقع داريم هرچه ما مي گوييم، خدا گوش بدهد. كسي يك باغ انگور به شما بدهد، بگويد: اين باغ براي تو، 5 تا صندوقش را به فقرا بده. نمي دهم! بعد مي گوييم: خدايا بده! مي گويد: خوب يك باغ به تو دادم، يك ميليون به تو دادم. گفتم: هشتصد هزار تومان براي خودت. اين هم بده خرجي سال! خرج ازدواج كردي حلال! لوازم لازم خانه را خريدي حلال! دختر شوهر دادي، جهاز دادي حلال! همه كارهاي طبيعي را در حد طبيعي، آنچه به طور طبيعي شما خرج مي كنيد، طبيعي يعني چه؟ يعني سوت نكشند. (با بيان حركت) اگر سوت كشيدند پيداست زندگي شما طبيعي نيست. مثلاً تا ماشيني كه من مي خرم، در حد ماشين 5 ميليون، 6 ميليون، 8 ميليون تا 10 ميليون كسي سوت نمي كشد. اما اگر گفتند: آقاي قرائتي يك ماشين دارد 30 ميليون! تاگفتند: سي ميليون سوت مي كشند. همينكه سوت كشيدند پيداست ده ميليونش خمس ندارد. آن بيست ميليونش خمس دارد. چرا؟ براي اينكه بيش از شأنت خرج كردي. شأن سوت مردم است. هركس خانه و زندگي اش را مردم ببينند سوت مي كشند، پيداست آن خانه و زندگي... نمي تواني بگويي: آقا من چيزي ندارم. پس انداز ندارم. يك خانه و زندگي دارم. خوب بله يك خانه و زندگي يك يخچال مي خواهد و يك تلويزيون، شما در هر اتاقي يك تلويزيون گذاشته اي. 9 تا فريزر مي خواهي چه كني؟ 18 كيلو گوشت مي خرد مي گويد: خرجي زندگي است. بابا، خرج زندگي يك كيلو، دوكيلو، سه كيلو، هجده كيلو گوشت! انگشتر هزار، دو هزار، پنج هزار، ده هزار، انگشتر سيصد هزار توماني دست مي كند مي گويد: من اضافه ندارم، خرج زندگي است. به مردم بگو: اين چقدر مي ارزد. اگر سوت كشيدند، تا ده هزار تومانش خمس ندارد. ديگر 290 هزار تومانش خمس دارد. اين اتاق بايد لوسترش عوض شود. براي چه اين روستا را خريدي؟ مي گويد: زندگي عادي كه مردم سوت نكشند، سوت نكشند در شأن شما باشد براي خودت! باز از يك ميليون صد ميليون، باز هشتاد براي خودت، بيست تومانش را بده به... چه كسي؟ به هركسي قبولش داري. كسي نگفته مرجع تقليد چه كسي باشد. هيچ كاري مثل دين آزادي در آن نيست. مي گويند: مرجع تقليد آزادي است. هركسي مي خواهي. اما تقليد واجب است. جوان هاي عزيز، از اول 14 سالگي بايد مرجع خودتان را تعيين كنيد. نماز بي مرجعيت مثل ساختمان خانه بدون نقشه ي شهرداري است. يكبار شهرداري مي آيد مي گويد: آقا نقشه ات مهندسي نيست. روي خط زلزله است. جلوي سيل است. اينجا نمي دانم در اين شرايط نمي تواني اين نقشه را بكشي. جز فضاي سبز است. جز نمي دانم منطقه ي چي چي است. همينطور كه ممكن است شما خرج كنيد، شهرداري خراب كند، ممكن است كسي عبادت بكند، ولي مرجع تقليدش بگويد: كار تو درست نبوده است. مثل آمپول زدن بدون مجوّز دكتر! تقليد واجب است.

سؤال: خدا گفته: دعا كنيد مستجاب كنم. بله!مي گفتيم: تا حالا اين را بلد بوديم. «ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُم » اين دومي اش را بلد نبوديم. «ِاستَجيبوا»، «أَسْتَجِبْ»، «ِاستَجيبوا»، اگر مي خواهي من جواب بدهم، تو هم جواب بده. امشب چون شب بيست و سوم يعني بحث را بيننده ها شب بيست و سوم مي بينند، مي خواهم يك خرده راجع به دعا صحبت كنم. دعا اسلحه ي مؤمن است. دعا بايد همراه با چند چيز باشد. همراه دعا چه باشد؟

1- با ستايش، وقتي كسي مي خواهد دعا كند، اول از خدا ستايش كند. «يا عَليُ يا عَظيم، يا غَفورُ يا رَحيم» يك خرده از خدا ستايش كند. اين يك مورد.

2- اعتراف به گناه، تنها در نزد خدا

2- به گناهان خودت اعتراف كن. «اَنَا الذّي»،«اَنَا الذّي»، خدايا اين كار را كردم. منتهي يواش! كسي حق ندارد اگر گناهي كرده به رفيقش بگويد. هركسي هر غلطي كرده است، غلطش يك گناه است، به رفيقش بگويد، يك گناه بالاتر مي شود. هركس هر كاري كرده است، حق ندارد به كسي بگويد. گناه كردي، يواش بگو: فقط خدا بفهمد. به پدر و مادرت هم نگو. اعتراف كن نزد خدا!

3- اصرار كن. اصرار كن. خدا دوست دارد كه اصرار كني. يعني نگو: يكبار دعا كردم گوش نداد. اصرار كن. اگر رفتي در ماشين نشستي ديدي روشن نمي شد كه ماشين را دور نمي اندازي. اينقدر استارت مي زني تا روشن شود. اصرار! 1- ستايش، 2- اعتراف، 3- اصرار.

4- همه ي نيازهايت را بخواه. نگو: اين كه چيزي نيست. ما معمولاً آن نيازي كه كنار دماغمان است، مي گوييم. فعلاً پشت كنكور هستيم. اي خدا كنكور! در اتاق زايمان، اي خدا اين سالم زايمان كند. همينكه خر ما از پل گذشت، يعني همان لحظه كه گير مي كنيم. «فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّه » (عنكبوت/65) قرآن مي گويد: وقتي كشتي دارد غرق مي شود، يا الله مي گويد. «فَلَمَّا نَجَّاهُم » جفتك مي زنيم. تا كشتي اش به ساحل رسيد، فراموش مي كند.

همراه با اسماء حسني باشد. در قرآن چند مرتبه، سه، چهار مرتبه داريم «وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْني » (اعراف/180) «فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني » (اسرا/110) اسماء حسني 99 تا اسم است كه انشاء الله آخر جلسه ياد من بياوريد كه دقيقه ي آخر من بگويم. كه اگر مي خواهيد دعا كنيد خدا را به اين 99 تا اسم قسم بدهيد، اين 99 تا هم تقريباً روي ساعت يك دقيقه و نيم طول مي كشد. انشاءالله من امشب مي خوانم.

خوش گمان باشيد. نگوييد: نمي شود. از كجا نمي شود. از كجا نمي شود؟ خوش گمان باشيد، مي شود. به دعا خوش گمان باشيد.

با تضرّع و گريه باشد. با خوف و طمع باشد. اخلاص باشد. بلند نظر باشيد. بياييد امشب به مردم چين دعا كنيم. يك ميليارد كافر آنجا است. صدها ميليون گاو پرست! صدها ميليون بودايي! صدها ميليون، صدها ميليون، صدها ميليون! صدها ميليون منحرف روي كره ي زمين است. چرا آنها نبايد علي را بشناسند؟ چرا آنها نبايد رهبرشان مرجع عادل باشد؟ چرا آنها نبايد مهدي را بشناسند؟ چرا آنها نبايد در خانه ي خدا جمع شوند؟ چرا آنها بايد مجّسمه پرست شوند؟ گاو پرست شوند؟ اين خيلي مهم است. حالا... بلند نظر باشيد.

3- شب قدر و روز عرفه، بهترين زمان ها براي دعا

زمان دعا خيلي مهم است. بهترين شب ها براي دعا شب قدر است. بهترين روزها براي دعا روز عرفه است. بعد از اين دو، در شب ها شب قدر، در روزها روز عرفه، وقت هاي ديگر هم هست. مثلاً وقتي باران مي آيد دعا مستجاب مي شود. ساعت آخر روز جمعه كه دعاي سمات مي خوانند دعا مستجاب مي شود. بعد از خطبه هاي نماز جمعه دعا مستجاب مي شود. بعد از نماز واجب دعا مستجاب مي شود. خوب شب جمعه، روز جمعه، نزول باران، بين الطلوعين، سحر، مكان دعا خيلي مهم است. مسجد، زير قبّه ي امام حسين، رو به قبله، سرزمين عرفات، مسجدالحرام، با حضور قلب باشد. با حضور قلب باشد. 5 بند دعاي الغوث را بخوانيد ببينيد چه مي گويد؟ از خدا چه مي خواهيم؟ «خلصنا من النار يا رب» يعني چه؟ اين «خلصنا» به كسي كه در آن است. خلاصم كن يعني در زندان هستم. نمي گويد: خدايا مرا در جهنم نبر. مي گويد: از جهنم مرا در بياور. پيداست اين افكار و اخلاق و اعمال ما جهنم ما را براي ما ساخته است. «أَعْتَدْنا لِلظَّالِمين » (كهف/29) «أَعْتَدْنا» يعني قبل از آنكه تو به جهنم بروي، جهنم تو را از پيش... هر فحشي، هر غيبتي، هر تهمتي، كما اينكه هر «سبحان الله» و «لا اله الا الله» يك درخت در بهشت اضافه مي شود. يكبار پيغمبر اين حديث را خواند،كه هر ذكر خدايي يك درخت به درختان بهشت اضافه مي شود. يك نفر گفت: اوه اوه اوه اوه! اوه اوه اوه اوه! پس بهشت ما چقدر درخت دارد. در عمرمان چقدر «سبحان الله» و «لا اله الا الله» گفتيم! حضرت فرمود: بله! گاهي هم يك آتش مي فرستي همه را مي سوزاند. مثل سوختن جنگل ها، بله يك چيزي مي گويي همه آتش مي گيرد. هر عبادتي براي ما بهشت مي شود. هر گناهي براي ما جهنم مي شود.

حضور قلب، خوب، با ايمان و عمل صالح باشد. قرآن يك آيه دارد مي گويد: «وَ يَسْتَجيبُ» سوره ي شوري آيه ي 26 است. بخوانيد! قاري: «وَ يَسْتَجيبُ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ» (شوري/26) «وَ يَسْتَجيبُ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ» اين هم آيه ي قشنگي است. مثل همه ي آيه ها! يعني خدا استجابت مي كند، خدا دعا را مستجاب مي كند، دعاي چه كسي؟ «آمَنُوا» كسي كه ايمان داشته باشد، عملش هم صالح باشد. يعني اگر كسي اهل ايمان و اهل عمل صالح باشد، دعاي اين مستجاب مي شود. و به همين خاطر مردم به بعضي افراد مي گويند: التماس دعا! چون مي بيند خودش ايمانش مي لنگد، عملش هم صالح نيست. به يك كسي كه «آمنوا» او پررنگ است، عمل صالحش هم خوب است، مي گويد: آقا التماس دعا! يعني ما كه رو نداريم، تو در حق ما دعا كن. «يَسْتَجيبُ» تا حالا سه تا «اَستَجيب» را... «اَستَجِب»، «اِستَجيبوا»، «يَسْتَجيبُ» اين هم همه يك ماده است. خدا اجابت مي كند. پس اگر خواستيم دعاي ما مستجاب شود، بايد ايمانمان را بالا ببريم. حالا من يك سؤال كنم.

4- ميزان سنجش ايمان انسان در حوادث زندگي

بيننده هاي عزيز شب بيست و سوم است. مي خواهيد ببينيد چقدر دين داريد؟ من يك حديث مي خوانم امشب همه ي شما دين خودتان را با اين حديث متر كنيد. ببينيد يك سانت است. بيست سانت است. ده متراست. يك كيلومتر است. يك حديث داريم هركس مي خواهد ببيند «آمنوا» او چقدر است، چقدر ايمان دارد با اين حديث خودش را حساب كند. كجا خلاف مي كني؟ هرجا خلاف كردي، دين شما همان مقدار است. اگر يك بستني به شما دادند يك دروغ گفتي، دين شما يك بستني است. اگر به خاطر بستني دروغ نمي گويي، اما يك سكه بيايد يك دروغ مي گويي، دين شما يك سكه است. اگر به خاطر يك سكه دروغ نمي گويم، اما يك حواله ي ماشين بيايد يك دروغ مي گويم، شما يك ماشين مي ارزي. اگر به خاطر يك ماشين دروغ نگويم، اما يك آپارتمان بدهند يك جايي را امضا مي كنم. شما يك آپارتمان هستي. هركس مي خواهد ببيند چقدر دين دارد، ببيند كجا گول مي خورد. هركجا گول خورديم، دين ما همان مقدار است. دين علي چقدر است؟ اميرالمؤمنين چقدر دين دارد؟فرمود: اگر «اقاليم سبعه» اگر كره ي زمين را به من بدهند كه گناه بكنم، من گناه نمي كنم. يعني ايمان من از كره ي زمين بيشتر است. آدم هم هست كه يك تلفنش كني گناه مي كند. يك تشر به او بزني گناه مي كند. يك فيلم ببيند گناه مي كند. يك چشمك، يك بستني، يك مهماني، يك طنز، يك جُك،يك عصبانيت، او را بي دين مي كند.

5- وفاداري به عهد الهي در مورد ولايت معصومان

خوب حالا، چشم انداز دعا بايد تا بي نهايت باشد. با بسم الله باشد. با صلوات باشد. بعد از نماز باشد. يك آيه داريم مي گويد: «وَ أَوْفُوا بِعَهْدي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ» بشنويد. قاري: «وَ أَوْفُوا بِعَهْدي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ» (بقره/40) يكبار ديگر بخوانيد. قاري: «وَ أَوْفُوا بِعَهْدي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ» وفا كنيد به عهد من، من هم به عهد شما وفا مي كنم. «عَهدي» چيست كه خدا مي گويد به عهد من وفا كنيد؟ چه كنيم كه به عهد خدا وفا كنيم؟ خدا مي گويد: اگر شما به پيمان من وفا كنيد، من هم به پيمان شما وفا مي كنم. عهد خدا چيست؟ در قرآن راجع به رهبري معصوم مي گويد: «عهدي». حضرت ابراهيم وقتي امام شد، گفت: خدايا حالا كه به من مقام رهبري دادي، «وَ مِنْ ذُرِّيَّتي » بچه هاي من هم امام شود. فرمود: «َلا يَنالُ» بخوانيد. قاري: «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ» (بقره/124) «َ لا يَنالُ عَهْدِي» كلمه ي «عهدي» در قرآن براي امامت آمده است. يكبار ديگر بگويم.

حضرت ابراهيم پله پله بالا رفت. اول عبد الله شد. يعني بنده ي خدا! بعد نبي الله شد. بعد مقامش بالاتر رفت. رسول الله شد. بعد خليل الله شد. آخرين درجه رهبر كره ي زمين در طول تاريخ شد. خدا گفت: «إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماما» (بقره/124) من تو را امام قرار دادم. تا ديد رهبر كره ي زمين شد در طول تاريخ، «قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي » آيه ي قرآن است. خدايا ذرّيه ي من هم امام شود. يا سؤال كرد آيا ذرّيه ي من هم امام مي شود؟ فرمود: «لا يَنالُ عَهْدِي» اين امامت عهد من است. پس كلمه ي «عهدي» به امامت گفته است. «وَ أَوْفُوا بِعَهْدي» يعني اگر وفادار به امامت باشيد، من هم وفادار هستم. ما بايد به حضرت مهدي وفادار باشيم. حضرت مهدي فرموده: زماني كه من غايب بودم، بدانيد مرجع تقليد به سه شرط:1- مجتهد 2- عادل 3- بي هوا، بي هوس. يك چنين كسي را پيدا كنيد، مجتهدِ عادلِ بي هوس. امام زمان فرموده: وقتي من نيستم دستتان را در دست او بگذاريد. «وَ أَوْفُوا بِعَهْدي» به عهد من وفا كنيد. «لا يَنالُ عَهْدِي»، «عَهدي»، «عَهدي»! وقتي آيات قرآن را به هم مي زنيم يك چيز قشنگي از آن در مي آيد. حالا! يك عهدي در يك سوره، يك عهدي در يك سوره، ولي هردو «عَهدي»، «عَهدي» وفا كنيد به عهد من، وفا مي كنم. عهد من چيست؟ يك نمونه اش اين است. «لا يَنالُ عَهْدِي» عهد من مقام امامت است. ما بايد... خدا حضرت ابراهيم را وقتي مي خواهد تعريف كند، مي گويد: «وَ إِبْراهيمَ الَّذي وَفَّي» (نجم/37) همين كلمه... قاري: «وَ إِبْراهيمَ الَّذي وَفَّي»، «إِبْراهيمَ الَّذي وَفَّي» يعني ابراهيم وفادار بود. ابراهيم وفادار بود. اگر گفتيم استقلال، بايد تا آخر وفادار باشيم. اگر گفتيم: آزادي تا آخر! اگر گفتيم: جمهوري اسلامي، تا آخر. بيعت كردي نبايد بيعت را بشكني. بيعت بشكني مثل جنگ جمل مي شود. «وَ أَوْفُوا بِعَهْدي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ»

ديگر چه كنيم؟ غذاي حلال، چه كنيم كه دعاي ما مستجاب شود؟ داريم اگر به چهل تا مؤمن دعا كني، دعاي خودت هم مستجاب مي شود. منتهي به شرطي كه با سوز دعا كني. آخر گاهي وقت ها آدم ياد مؤمنين هم نيست. منتهي براي چهل و يكي است اين چهل تا را دعا مي كند. خدايا فلاني، فلاني، فلاني، تند تند چهل تا مي كند. اوه! به خودم رسيدم. نه اين رقمي نباشد. اگر مقامي داشتي، يعني اگر ظرفت به قدري بزرگ بود كه قبل از آنكه خودت را ببيني مردم را ديدي. يكوقت زنگ مي زني كه كنار خانه ي ما چاله است. شهردار بيا چاله ي خانه ي ما را آسفالت كن. يكوقت دلت به حال ماشين ها مي سوزد. مي گويد: آقا ماشين هايي كه مي آيند بروند، لاستيكش مي افتد، لاستيك مي تركد. اگر دلت به حال ماشين مردم سوخت، دعاي خودت مستجاب مي شود. نه دلت به حال كوچه ي خودتان! اگر انسان به جايي رسيد كه به قدري روحش بزرگ بود، كه قبل از آنكه خودش را ببيند ديگران را ديد. به چهل تا مؤمن دعا كنيد دعاي خودتان هم مستجاب مي شود. يكي هم قبل از دعا توبه كنيد. اينها شرايط دعا است.

6- كسب ظرفيت براي دريافت رحمت الهي

حالا چطور دعا مستجاب نمي شود. 1- عدم معرفت انسان؛ گاهي طرف نمي فهمد. مثل يك بچه اي كه شناخت ندارد، به پدرش مي گويد: پول بده. پدرش مي داند كه اگر پول به او بدهي، مثلاً يك بچه مي گويد: چاقو را به من بده. به او نمي دهيم. چون مي بيني اين بچه هنوز معرفت ندارد. چاقو بدهي در چشمش مي زند. گاهي وقت ها ظرفيت مي خواهد. هرچه از خدا مي خواهيد اول بگوييد: خدايا! ظرفيت به من بده، علم بده. ظرفيت به من بده، پول بده. اي خدا پول به من بده. اگر پول بدهند كه ظرفيت نباشد، مثل نفت زياد است قيف تنگ است. اگر قيف تنگ باشد، نفت زياد بريزي، اين كمال نيست. بيشتر بوي نفت بلند مي شود. هرچه از خدا مي خواهيد ظرفيتش را هم بخواهيد. بعضي ها پول دارند ظرفيتش را ندارند. يك ماشين قراضه خريده است. يك بوق مي گذارد. دائم بوق مي زند. اين پيداست ظرفيت ماشين ندارد. يك ميخ به او دادند، يك ميخ، همينطور كه راه مي رود اين بچه از مدرسه درآمده است، همينطور كه راه مي رود اين ميخ را هم به ديوار مردم مي كشد، مي رود. جز يك ميخ هم ندارد. اين با همين ميخ دارد ظلم مي كند. افرادي هستند كه زور دارند، ظرفيت ندارند. امام راجع به رجايي فرمود: عقلش بيش از سوادش است. يعني ظرفيت دارد. بعضي ها ظرفيت ندارند.

خيلي دخترها هستند از اين خانم زيباتر هستند، حجابشان را حفظ مي كنند. اين حالا دستش به يك ماتيك با يك فُكُل رسيده است. همچين! (با بيان حركت و خنده حضار) اين... بعضي فُكُلي ها در خانه شان خانواده فُكُل هستند. بعضي ها نمي دانم ممكن است اقليت هاي مذهبي باشند. بعضي ها ممكن است ندانند حجاب چقدر است؟ آنها كه ندانند طوري نيست. بعضي ها حكم خدا را هم مي دانند، كه نبايد موي سرشان پيدا باشد. منتهي حالا يك بوليز زرد پوشيده كه اگر... پارچه ي سرخ، يك چيز آبي، هر رنگي هست. فقط دلش مي خواهد وقتي راه مي رود همه به او نگاه كنند. حالا با بوق ماشين، با فُكُل، با بند كفش، با سوت، حتي افرادي هستند با دعا، همه ي مردم دستشان را چنين گرفتند، دعا مي كنند. اين الهي آمين! يك طوري الهي آمين مي گويد كه همه ي مسجد متوجه... اين بي ظرفيت است در مسجد آمده است. يعني با آمينش مي گويد: مردم به من نگاه كنيد. خوب تو مريض كه نيستي. مثل بقيه آمين بگو. عطسه اش، سرفه اش، هرچه از خدا مي خواهيد اول از خدا ظرفش را بخواهيد. اگر ظرفيت علم نباشد، علم آسيب مي رساند. ظرفيت چاقو نباشد، چاقو به تو بدهند، چاقوكش مي شوي. خوب چند تا هم تذكّر راجع به دعا داريم.

1- اول اينكه براي خودت دعا نكن. از امام ياد بگير. «اللهم اغن كل فقير» «اشبع كل جائع» كل دخترهاي بي همسر، كل پسرهاي بي همسر، كل بي خانه ها، كل بيكارها، كل بي سوادها، كل بيمارها، كل مرده ها، شما از امام ياد بگير. عيد فطر مي گويد: «اني اسئلك مما سئلك منك عبادك الصالحون» اوه! تمام بندگان صالح در طول تاريخ هرچه خواستند به من هم بده. «عبادك الصالحون» دعا كمتر از ميلياردي نكنيد.

يكي هم براي آخرت دعا كنيد، هم براي دنيا. «رَبَّنا آتِنا» بخوانيد. قاري: «ُرَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً» (بقره/201) در دنيا حسنه، در آخرت حسنه. بعد هم نمي گويد: چه چيز. به ما گفتند. گفتند: دعا مي كنيد براي خدا تكليف را روشن نكنيد. اي خدا من با اين مورد ازدواج كنم. چه كار داري مورد! بگو: خدايا يك همسر خوب قسمت من كن. چرا مي گويي: اين! خدايا يك كاري كن من اين ماشين را بخرم. چرا مي گويي: اين؟ بگو: خدايا يك وسيله ي خوب قسمت من كن. يك شغل خوب، چرا مي گويي اين؟ تعيين تكليف براي خدا... بگو: «اللهم ارزقني َحجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ» خدايا مي خواهم مكه بروم.

7- نقش دعا در بالا بردن سطح فكر انسان

اصلاً بعضي از دعاها لازم نيست مستجاب شود. يك فايده دعا اين است كه مستجاب مي شود. يك فايده هم اين است كه تو را بالا مي برد. ما يك دعاهايي داريم اصلاً مستجاب نيست. نيست، نيست. بگويم يك دعايي را كه هيچ وقت مستجاب نمي شود. ولي به ما گفتند: هر روز بخوان. به ماه رمضان گفتند: اين دعا را هر روز بخوانيد. «اللهم ارزقني حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ» يعني خدايا قسمت كن حج بروم. «فِي عَامِي هَذَا» امسال بروم. «وَ فِي كُلِّ عَام» هر سال بروم. خوب يك ميليارد آدم بگويند: خدايا هر سال مكه برويم. به صد و بيست و چهار هزار پيغمبر اين دعا مستجاب شو نيست. خوب دعايي كه مستجاب نمي شود پس چرا من مي گويم؟ مي خواهد بگويد مُخ تو تكان بخورد، يعني چشم انداز تو اين باشد كه هر سال مكه بروي. شد برو نشد نرو. اما چشم اندازت اين باشد. خدايا من دلم مي خواهد همه ي روزه دارها را افطاري بدهم. دعا بكن، حالا خانه ات بيست تا جا دارد، شما بيست نفر دعوت كن. شما بيست نفر را دعوت كن بعد هم بگو: خدايا تو مي داني خانه ام ديگر جا ندارد، خودم هم بيش از اين نه پول دارم، نه سخاوت. شد؟ ولي چشم دعا لازم نيست مستجاب شود. دعا فكر شما را از خودم بالاتر مي برد... باز مي كند. باز دعا كنيد. مثل ازدواج، ازدواج كه مي گويند خوب است فقط به خاطر شهوت كه نيست. اصلاً ازدواج آدم را باز مي كند. آدمي كه همسر ندارد مي گويد: خودم، كتم، شلوارم، كيفم، كفشم، تا ازدواج كرد مي گويد: خودم و زنم و مادر زنم و بچه ام و نوه ام، يعني خودمش باز مي شود. آدم بي همسر خودش را مي بيند. آدمي كه همسر دارد.... و لذا امام رضا فرمود: يكي از بركات ازدواج اين است كه فاميل ها به هم وصل مي شوند. يك فاميل از اين فاميل دختر او را مي گيرد، از آن فاميل پسر اين را مي گيرد. اصلاً مي بيني دو تا فاميل با هم... باز شدن، دعايتان باز باشد.

1- براي خودتان دعا نكنيد. براي دنيا و آخرت دعا كنيد. اين قرآن را كه قبول داريم. همين قرآن، 115 تا كلمه ي دنيا در قرآن است. 115 تا كلمه ي آخرت.

يك چيزي هم بگويم. ولو گوش نمي دهند. من چند تا چيزي را تا به حال هر سال گفتم، هر سال هم گوش ندادند. ولي من وظيفه ام است بگويم. آقاياني كه قرآن سر مي گيريد، قرآن ده دقيقه است. بِعَلي، بِعَلي، بِعَلي... تمام! بالحسن، ده مرتبه، بالحسين ده مرتبه. بعد قرآن را ببوسيد كنار بگذاريد. حالا روضه بخوانيد. اين قرآن سرش است اين آقا مداحي مي كند. بعضي از قرآن ها سنگين است. خوابش گرفته، هي پايين مي افتد. زجركش مي كنيم. به خدا قسم پير مردم را درمي آوريم. ضد اسلام هم هست. يعني اسلام گفته قرآن كه سر گرفتي هفت دقيقه بايد قرآن روي سرت باشد. اين مداح و آقا بي خود بين امام ها روضه مي خوانند. نمي گويم روضه نخوانيد. قرآن را ببوسيد كنار بگذاريد، بعد روضه بخوانيد. چقدر پير درمي آوريد. از امام پرسيدند چرا نماز جمعه دو ركعت است؟ فرمود: چون دو تا خطبه دارد، براي اينكه به مردم فشار نيايد، مي گويد: حالا كه دو تا خطبه دارد پس دو ركعتش را كم كنيد. يعني نمي خواهيم پير مردم را در بياوريم. مردم مي گويند: اي چه خاكي بر سرمان شد. ديگر امروز جمعه شد. هم بايد چهار ركعت بخوانيم. هم بايد دو تا خطبه... مي گويد: حالا كه دو تا خطبه، اول خطبه ها كوتاه باشد، چون هر خطبه به اندازه ي يك ركعت نماز. هم خطبه كوتاه باشد، هم به جاي دو تا خطبه دو ركعتش را... ما يك سخنراني يك ساعتي قبل از خطبه ها، خطبه ها پير مردم را در مي آوريم. اسلام بد معرفي شد. اسلام شيرين است. صداي بلندگوي ما همسايه را اذيّت مي كند. بيرون را اذيّت مي كند. اين قرآني كه بينش روضه مي خوانيم اينهايي را كه در مسجد است اذيّت مي كند.

خانم هاي مذهبي، وقتي كه در مدرسه ي دخترانه... چون صدها هزار خانم معلم و مربي داريم. در مدرسه ي دخترانه هم سياه پوش است. بابا لباس سياه براي خيابان خوب است. اين سيصد تا دختر چه گناهي كردند كه تمام ساعات بايد به يك سياه نگاه كنند؟ لباس شاد بپوش. بله براي خيابان چادر سياه سر كن كه جاذبه اش كم باشد. وقتي مدرسه هيچ مردي نيست، به چه دليل دخترها به سياه پوش نگاه كنند؟ اين سياه پوشي از كجا پيدا شد؟ بله ايام سوگواري بنده هم پيراهن سياه پوشيده ام. روز عاشورا لباس سياه مي پوشيم. اين حسابش جدا است. اما هر روز اين خانم با لباس سياه،سرمه اي، رنگ لباس بايد شاد باشد. جز ايام عزاداري!رنگ لباس بايد شاد باشد، جز در خيابان.

8- دعا براي نسل و ذريّه و آينده

براي امروز دعا نكنيم. قاري: «رَبِّ اجْعَلْني مُقيمَ الصَّلاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي » (ابراهيم/40) ابراهيم براي آينده دعا كرد. براي گذشته هم دعا كن. قاري: «وَ لِإِخْوانِنَا الَّذينَ سَبَقُونا بِالْإيمان » (حشر/10) قربان قرآن بروم. مي گويد: دعا كه مي كني هم به گذشته ها دعا كن، «سَبَقُونا» يعني آنهايي كه سابقه داشتند. قبل از ما بودند. هم «وَ مِنْ ذُرِّيَّتي » آنهايي كه رفتند، آنهايي كه خواهند آمد. به بالا هم دعا كن. يك دعا داريم مي گويد: خدايا «و صل علي جبرئيل» «و صل علي جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و حملة عرشك و المالك...» چطور يك آيه در قرآن داريم مي گويد: فرشته ها به زميني ها دعا مي كنند. پس زميني ها هم به آسماني ها دعا كنند. بده و بستان بين زمين و آسمان. چه دعايي است؟ تو وصل به هستي مي شوي. فرشتگان آسمان به تو دعا مي كنند، تو هم به فرشتگان دعا كن.

تنها براي دوستت دعا نكن. براي دشمن ها هم دعا كن. امام سجاد، الله اكبر! الله اكبر!الله اكبر! چه مي خواهم بگويم. الله اكبر! امام سجاد كربلا آمد، ديد لشگر بني اميه پدرش را كشتند، اما همين امام زين العابدين كه ديد بني اميه پدرش را كشتند، همين امام سجاد براي اهل مرز دعا مي كند. ببينم اينها كه مرز دارند، مگر طرفدارهاي امام سجاد بودند؟ همه لشگر بني اميه بودند. امام سجاد براي لشگر بني اميه هم دعا مي كند. دعا كه مي كنيد نگو: آقا اين با من بد است. با تو بد باشد. به آنهايي هم كه با شما ظلم كردند بگو: خدايا به من ظلم كرده ولي شب بيست و سوم است او را ببخش. حالا، 99 اسم است يك دقيقه مي خواهم بگويم. چون در قرآن آمده است، مي گويد: «فَادْعُوهُ بِها» (اعراف/180) خدا را با اين اسم ها دعا كن. حديث داريم اگر دستي بالا آمد، شب بيست و سوم بحث را گوش مي دهند، همه دست ها بالا باشد پاي تلويزيون. يك دقيقه دستتان بالا باشد. 99 تا از اسم هاي خدا است. عقب من بخوانيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، شما يواش بخوانيد. الاله، الواحد، الاحد، الصمد، الاول الآخر، السميع البصير، القدير القادر، العلي الاعلي، الباقي، البديع، الباري، البار الاكرم، الباطن، الحي الحكيم، العليم الحليم، الحفيظ، الحق الحسيب، الحميد الحسيب، الرب الرحمن، الرحيم، الضار، الرازق، الرقيب، الرئوف، الراعي، السلام المؤمن، المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، السيد السبوح، الشهيد الصادق، الصانع، الظاهر،العدل العفو، العدل، العفو الغفور، الغني الغياث، الفاطر الفرد، الفاطر الفرد، الفتاح الفالق، القديم، الملك القدوس، القوي القريب، القيوم، القابض، الباسط، قاضي الحاجات، المجيد، المولي، المنان، المحيط، المبين، المغيث، المصور الكريم، الكبير، الكافي، كاشف الضر، الوتر، النور، الوهاب، الناصر، الواسع، الودود، الهادي، الوفي الوكيل،الوارث، البِر الباعث، البَر الباعث، التواب، الجليل، الجواد، الخبير، الخالق، خير الناصرين، الديان، الشَكور، الشُكور، العظيم، اللطيف، الشافي.

خدايا تو را به حق اين 99 اسم، تو را به حق عزت و عظمتت، تو را به حق شهيد اين ماه اميرالمؤمنين و مولود اين ماه، امام حسن مجتبي، تو را به حق همه آبرومندان درگاهت هرچه شب قدر امسال و هرسال براي بندگان خوبت مقدر مي كني، همه ي آن ها را براي همه ي ما مقدر بفرما. خدايا هرچه عمر ما را زيادتر مي كني، به ايمان و عقل و علم و عمل و اخلاص و عمق و بركت كار ما بيفزا. همه ي دعاهايي كه امشب روي كره ي زمين مي شود را مستجاب بفرما. خدايا نسل ما را تا آخر تاريخ از بهترين مؤمنين و مؤمنات قرار بده. گذشتگان ما بيامرز. فتنه ها را به نفع اسلام خاموش بفرما. توطئه ها خنثي، توطئه گران نااهل را نابود بفرما. شب قدر شب ميزباني حضرت مهدي از فرشتگان است. به آبروي فرشتگان، به آبروي مهدي، به آبروي قرآن، مزه ي دين شناسي را به ما بچشان و توفيق بده مزه ي دين را به ديگران بچشانيم. بيمارها را شفا بده. براي همه ي بي همسرها همسر خوب مقدر كن. براي همه ي بي مسكن ها مسكن خوب مقدر كن. براي همه ي بيكارها كار حلال مقدر كن. همه ي كدورت ها را تبديل به محبت بفرما. اگر مي خواهيد قرآن مي خوانم قرآن مي گويد: اگر مي خواهيد من شما را ببخشم، شما هم ديگران را ببخشيد. همين الآن پاي تلويزيون نيّت كنيد. هركس فحش داده، غيبت كرده، تهمت زده، متلك گفته، تحقير كرده، سيلي زده، مال مرا خورده است. آبروي مرا برده است. خدايا به احترام شب قدر چون تو همه را مي بخشي، من هم مي خواهم هركس به من ظلم كرده ببخشم. ببخشيد تا ببخشند. قرآن مي گويد: «وَ لْيَعْفُوا» عفو كنند. «وَ لْيَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّون» (نور/22) دوست نداري، «أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُم » (نور/22) اگر دوست داري خدا تو را ببخشد، تو هم ديگران را ببخش. خدايا در ايران هر فتنه اي عليه جمهوري اسلامي است، فتنه ها خاموش و فتنه گران را اگر بي غرض هستند، هشدار! اگر اين فتنه گرها بند به خارج هستند، خدايا آن فتنه گرهاي اصلي، اگر از شرق و غرب دارند براي شكستن نظام اسلامي، چون نظام اسلامي مفت به دست نيامده. يك امام داشتيم عصاره ي هشتاد سال علم و عبادت و تقوا و هفتصد هزار شهيد و جانباز و معلول، خيلي زحمت كشيده جمهوري اسلامي درست شده است. اين درست نيست كه بنشينند براي ما طراحي كنند. خدايا هر طرحي كه عليه اسلام و مسلمين طراحي مي شود، طرح را خنثي، طراحش را نابود بفرما. قلب امام زمان را از ما تا ابد، از الآن تا ابد دل حضرت مهدي را از ما شاد بفرما. ما را در همه ي خيرهاي هستي شريك كن. اگر عملي از ما سر زد كه تو پسنديدي همه ي علاقمندان اهل بيت را در عمل ما شريك كن. رهبر ما، دولت ما، جوان هاي ما، ناموس ما، نسل ما، مرز ما، انقلاب ما، آبروي ما، عفت ما، هرچه كه به ما دادي، در پناه حضرت مهدي حفظ بفرما.«والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته»