مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

علت دشمني يهود با حضرت جبرئيل(ع) چيست؟
اگر اولين مخلوق روي زمين حضرت آدم بوده پس چرا انسانها با رنگها و زبانهاي مختلف وجود دارد و اگر گروهي خلق شدند چرا در قرآن حضرت آدم را كنار ابراهيم، موسي مي آورد؟
نظر شما راجع به جمله (انسان مجبور شد كه مختار باشد) چيست؟
با دميده شدن صور اسرافيل آيا روح انسان همانند ساير موجودات مي ميرد و يازنده است؟
آيا امام زمان ازدواج نموده اند و همسر ايشان آگاهي به شوهرش دارد؟
محل زندگي امام(ع) كجاست؟
شب اول قبر از چه زماني شروع مي شود؟
با توجه به اين كه در خيلي از جهات مرگ همانند خواب است آيا مي توان گفت كه عذاب آخرت هم همانند خوابهاي آشفته است؟
اختيار انسان و توحيد افعالي چگونه كنار هم قرار مي گيرند؟
اگر مخفي بودن زمان قيامت براي تنبه نفوس است در اينحال با اعتقاد به ظهورحضرت كه قبل از قيامت است تناقض صورت نمي گيرد؟
توسل به چه معناست؟
ضرورت توسل چيست؟
  1. 1045 از 4632