مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد ويژگيهاي امامان معصوم(ع) و مقامات معنوي آنها توضيح دهيد.
در قرآن آمده كه نفخت فيه من روحي، اگر خدا روح دارد حركت آن چگونه است؟
رابطه قسمت و رزق مقدر با خواستن توانستن است و تلاش براي كسب روزي چگونه مي باشد؟
اگزيستانسياليسم، پلوراليسم، فمينيزم، بوروكراسي، آريستوكراسي و ليبراليسم يعني چه؟
آيا امكان دارد انسان در نتيجه اعمال و رفتار بد در اين دنيا شبيه حيوان شود؟
آيا همه انسان ها از نسل آدم(ع) هستند و انسان ديگري قبل از او در زمين نبوده است؟ كشفيات علمي خلاف آن را مي گويد.
اگر رحمت خداوند شامل همه مي شود پس چه لزومي به شفاعت ائمه(ع) در روزقيامت داريم؟
رحمان و غفور بودن خداوند با عذاب ابدي دائمي برخي چگونه قابل جمع است؟
اگر حقيقت اسلام واحد است پس چرا نظر مراجع متفاوت مي باشد؟
آيا فرزندان خود را از كودكي مجبور به پذيرش دين اسلام كنيم و يا خود در سن بلوغ تصميم بگيرند؟
آيا حيوانات روز قيامت محشور و سپس حسابرسي و برخي عذاب مي شوند؟
خط سير حركت يك مسلمان واقعي چيست و از كجا شروع و به كجا ختم مي شود؟
  1. 1050 از 4632