مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا متن كتاب انجيل معتبر است؟
ويژگي هاي دين خاتم چيست؟
آيا آفرينش موجودات بر اساس محبت الهي به مخلوقات، نوعي نيازمندي نيست؟
حقيقت شهادت چيست؟ آيا ابن ملجم كه به خاطر قطام حضرت علي(ع) راكشت، او را شهيد كرده است؟
نظر (فرويد) كه توسل را منشأ اعتقاد به خدا و دينداري دانسته،صحيح است؟
آيا ارتباط با ارواح صحيح است؟ منظور (مديوم) چيست؟
عوالم چهارگانه كدامند و آيا در مجردبودن خدا وملائكه مشتركند؟ وچه فرقي بين روح خدا روح انسان و ساير حيوانا تفاوت مجرد بودن خداوند و فرشتگان و نيز رابطه روح خداوند و و فرشتگان وانسان وحيوانات است؟
اگر تقدير و قسمت در ازدواج واقعيت دخالت دارد پس اختيار انسان چه مي شود؟
علت جدايي مسيحيان از دين چيست؟
آيا زيارت ائمه نوعي شرك به خداوند نيست؟
هبوط آدم به زمين چند سال پيش بود و فرضيه تكامل چه مي شود؟ دين پيامبرقبل از بعثت و اجدادش چه بود؟
چه برهاني براي يگانه بودن و شريك نداشتن خداوند وجود دارد؟
  1. 1054 از 4632