مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از جمله اسماء خداوند جبار و قهار است آيا خداوند ستم كننده و قهر كننده است؟
اسمائي كه خدا به حضرت آدم آموخت چه بود؟

اسمائي كه خدا به حضرت آدم آموخت چه بود؟
چرا وقتي خداوند اسماء را بر فرشتگان عرضه داشت آنان نتوانستند پاسخدهند ولي حضرت آدم پاسخ داد
چه بايد كرد تا علاقه و اشتياق نسبت به نماز زياد شده و در اقامة آن كوتاهي نشود؟

آن چيست اشرف دين است اوّلش (ب) آخرش (سين) است؟

چرا خداوند با داشتن آن همه مخلوق صالح، انسان را كه موجودي خودپسند، طمعكار و جايز الخطا است، اشرف مخلوقات قرار داده است؟
اصحاب رقيم چه كساني بودند؟

اصحاب شمال چه كساني هستند؟
اصحاب يمين چه كساني هستند؟
در جهان بيني و ايدئولوژي اسلامي چون اصل وحي بر آن حاكم است بنابراين عقل چه نقشي مي تواند ايفا كند؟
آيا عصمت يكي از شرايط واجب اصل ولايت و امامت است؟ يا ولي فقيه هم مي تواند معصوم باشد؟
  1. 1085 از 4632