مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره دادن کفاره غیر عمد به موسسات خیریه
پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره خوردن روزه به خاطر ضعف داشتن.
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره مسواک زدن در ماه رمضان
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره یوم الشک بودن در کشورهای خارجی
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره روزه خلبان در ماه رمضان چگونه است
پاسخ آیت الله موسوی تردبیلی دربراه سیگار کشیدن فردروزه دار در مسافرت
پاسخ آیت الله موسوی اردبیلی درباره روزه فردی که هفته ای به مسافرت به مسافرت می رود.
پاسخ آیت الله علوی گرگانی در باره پرداخت کفاره روزه بصورت ماکارانی
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره روزه دار می تواند غذا بجشد
پاسخ آیت الله علوی گرگانی در باره دعوت شدن فردروزه دار به منزل شخص مشروب خوار
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره تکلیف نماز وروزه قضا که نمی دانیم
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره روزه با استعمال دخانیات چه حکمی دارد
  1. 114 از 4632