مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به صفات و علائم شيعه و مؤمن، فكر ميكنم كه در درجات پايين آن قرار دارم. آيا با اين وجود، پاداشهايي كه شيعيان و مؤمنان در قيامت از آن بهرهمند ميشوند، نصيب من نيز ميشود؟

آيا مسلمانان در روز قيامت، ابتدا به اندازة اعمال ناشايست خود به جهنم رفته و سپس به بهشت ميروند؟منظور از اين جمله كه: «خدا زيباست و زيبايي را دوست دارد» چيست؟ زيرا نميتوان شكل ظاهري براي خدا تصور كرد. آيا خداوند زيبايي ظاهري را دوست دارد يا باطني؟

دختري 20 ساله هستم مغرور، يكدنده، لجباز، مهربان، فاقد صبر در عين صبور بودن. خداي خودم را تا حدي ميشناسم ولي كلماتي در مورد شناخت خداي خود نميتوانم اظهار كنم. سؤالاتي داشتم كه ميخواهم بهترين جواب را به من بدهيد. راحت، منطقي و قانع كننده. فقط خواهش ميكنم كليشهاي ننويسيد من براي شما راحت و آسان نوشتم مثل دو دوست در حاليكه شما را نميشناسم شما هم براي من راحت بنويسيد. سؤال من در يك جمله خلاصه ميشود در «ميان بودن و آن چه بايد بود» هر چند كتاب زيادي نخواندم ولي كسي نتوانسته مرا قانع سازد. كسي نتوانسته مفهوم قضا و قدر و اختيار خودم را به من بفهماند. خواهشمندم مرا با اين كلمات آشنا سازيد.

هنگام برپا شدن قيامت را توضيح دهيد. آيا قيامت پس از صور اول است و اگر اين گونه است پس زماني كه همة مردم مردهاند چگونه آن وقايع را ميبينند.

اگر قبل از صور اول است و مردم آن را ديدند پس ديگر چه نيازي دارند كه بميرند و با صور دوم دوباره برپا شوند؟

چگونه در قيامت از ولايت آل محمد (9) سؤال ميشود؟ و ولايت آل محمد يعني چه؟

با توجه به آية 38 سورة انعام مبني بر اينكه: هر موجودي در روي زمين و آسمان نيست مگر اينكه همگي به سوي پروردگارشان محشور ميگردند، آيا حيوانات، روز قيامت بازخواست ميشوند؟

چگونه افرادي كه شايد حتي سواد خواندن و نوشتن را ندارند به مقامات بالاي بندگي و معرفت الهي ميرسند؟ و آيا تحصيل علم در رسيدن به اين مقامات مؤثر است؟در خواب برايم الهامات زيادي از قيامت پيش آمده و جديداً اين الهامات به صورت شعر به ذهنم ميرسد در حالي كه قبلاً هيچ شعري نگفتهام، نظرتان در مورد اين حالات چيست؟

دختري هستم 16 ساله. گاه تصورات عجيبي از قيامت به ذهنم خطور ميكند. مثلاً اين كه قيامت چه اندازه طول ميكشد يا اين مسأله كه آيا افراد گناهكار خالد در جهنم و افراد نيكوكار خالد در بهشت ميشوند، فكر مرا دائم به خود مشغول كرده است. لطفاً پاسخ قانع كنندهاي براي اين سؤال من بيابيد. ديگر اين كه هميشه ميانديشم كه جزء جهنميها هستم و گاه خوابهاي وحشتناكي از قيامت ميبينم. خصوصاً شنيدهام كه بيشتر اهل جهنم از خانمها تشكيل ميشود. لطفاً مرا راهنمايي كرده، بفرماييد يك دختر با انجام چه كارهايي ميتواند جزء افراد نيكوكار باشد.

لطفاً دربارة عالم ذر توضيحاتي بيان نماييد. اگر ما در عالم ذر بيعت نمودهايم آيا اين با اختيار انسان در مؤمن بودن و يا كافر بودن منافاتي ندارد؟با توجه به اينكه عقل هم در ذات و هم در فعل مجرد است. يعني نياز به ماده ندارد، پس چگونه حضرت جبرئيل با وجودي كه از فرشتگان و از عالم عقل است و ماده ندارد گاهي به صورت انسان يا صورت ديگر نمايان ميشده است؟

  1. 1146 از 4632