مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا انسان خواستههاي خود را از خداوند به زبان جاري كند، بهتر است يا نه؟

به جهت اينكه سؤالات فلسفي محض است جواب داده نميشود.

آمدهايم به دنيا كه خدا به ما بگويد چه بكن و چه نكن كه اگر گوش ندادي، به جهنم مي روي؟! آخر اين چه ظلمي است كه به ما مي شود؟ اگر اين زندگي را نخواهم، بايد چه كسي را ببينم؟ بدبختي است كه اگر خودم را خلاص كنم، باز به جهنم مي روم!

ايمان واقعي چيست؟ آيا همين كه بگوييم يقين داريم كه خدايي هست و از او اطاعت مي كنيم، كافي است؟

لطفاً جبر و اختيار را توضيح دهيد.

منظور از قضا و قدر چيست؟ آيا فقط در مورد مرگ مطرح است يا درباره انسان و ساير موجودات هم وجود دارد؟ آيا درست است هر كسي بميرد، بگوييم قضا و قدر بوده است؟

علم ماكان و مايكون يعني چه؟

هدف از آفرينش جهان و انسان چيست؟

علت اين كه خداوند انسان را در دنيا و سختي آفريده چيست؟ چرا برخي هيچ سختي و مشكلي ندارند اما برخي هميشه غرق در مشكلات و سختيها هستند؟

شرور يعني چه؟ آيا خالق شرور خداوند است؟ چرا آنها را آفريده است؟

آيا غيب گويي حقيقت دارد؟

آيا مي توانيم اميد داشته باشم كه بعد از مرگ، عزيزانم به استقبالم مي آيند و آنها را ميبينم؟

  1. 1149 از 4632